Targetes revolving. Crèdits ràpids amb molts riscos

Les targetes revolving ofereixen crèdit ràpid i permeten a qui les contracta diferir el pagament i triar la quota que volen pagar. A canvi, les taxes d’interès són molt elevades i poden ocasionar un sobreendeutament. Abans de triar una d’aquestes targetes, és essencial llegir i entendre totes les condicions del contracte, perquè algunes de les clàusules poden ser abusives.
1 Febrer de 2024

Targetes revolving. Crèdits ràpids amb molts riscos

En moments d’imprevistos financers, les targetes de crèdit renovable o revolving poden semblar una bona alternativa, ja que ens donen accés immediat a línies de crèdit. Són ofertes per a adquirir béns de consum i obtenir liquiditat ràpida, i no requereixen cap garantia específica. Els crèdits, gairebé tots de quantia petita, tenen uns interessos molt elevats i es tornen en terminis mensuals d’import petit.

Tot i l’atractiu que tenen, aquesta modalitat de pagament té un costat fosc per al consumidor. Algunes entitats apliquen taxes d’interès que freguen el 20% i, algunes vegades, superen fins i tot el 26%, una quantitat que el Tribunal Suprem considera abusiva. Aquests percentatges són notablement més elevats que els d’altres tipus de préstecs. A més, el pagament revolving té una amortització del crèdit a llarg termini que fa que el deute sigui pràcticament infinit. Abans d’optar per la contractació d’aquesta modalitat de crèdit, és essencial examinar i entendre les condicions, els termes i les taxes d’interès associades.

Què és el pagament revolving?

És una forma de pagament ajornat que ens permet comprar fins al límit de crèdit concedit per l’entitat, però sense haver d’abonar tot l’import quan s’arriba a final de mes, fet que comporta una sèrie d’interessos alts que s’especificaran al contracte del crèdit. Funcionen de manera semblant a un minicrèdit: el saldo disposat s’amortitza amb quotes periòdiques més interessos, tant si es tracta d’una quantitat fixa com d’un percentatge del deute pendent. Amb cada pagament anem recuperant el límit de crèdit concedit i podem tornar a usar-lo, d’on ve el concepte de revolving o crèdit renovable. El revolving està vinculat a un compte corrent, però podem fer pagaments al marge dels diners que tinguem al compte en aquest moment.

Tot pagament amb targeta és a revolving?

No, el revolving és una de les opcions de pagament que pot oferir una targeta de crèdit, a més del pagament total al mes següent o el pagament en diversos terminis amb interessos. Les anomenades “targetes revolving” són les que només ofereixen la possibilitat de pagament a revolving.

El risc de l’ús d’aquesta forma de pagament és que podem perdre de vista la despesa real que fem i el volum de deute que anem acumulant, per tant podem acabar sobreendeutats. Per això, es recomana fer-la servir només per a compres puntuals.

Com podem saber si una targeta és revolving?

De vegades no estem segurs si una targeta que ens ofereix una entitat de crèdit és revolving o no. Per a saber-ho, hem de revisar la modalitat de pagament que s’estableix al contracte. Les targetes revolving comparteixen algunes característiques amb les targetes de crèdit convencionals:

 • Estan vinculades a línies de crèdit atorgades per l’emissor de la targeta (és a dir, l’import màxim que ens presta el banc).
 • Poden oferir avantatges com assegurances o descomptes, depenent de la targeta contractada.

El que fa que una targeta sigui revolving és:

 • El pagament s’ha de fer en quotes mensuals (o amb un percentatge sobre el deute), sempre amb interessos.
 • Hi ha una quota mínima que fixa el banc, encara que podem triar d’ampliar-la.
 • Els interessos són alts, del voltant del 20% TAE de mitjana, encara que en alguns casos se superen.

Quines modalitats de reemborsament de deute ofereixen?

Aquestes targetes ofereixen dues possibilitats per a pagar el crèdit mensualment:

 • Una quantitat fixa mensual. És la modalitat més usada. El titular fixa l’import que vol pagar mensualment, amb independència de la despesa mensual que faci amb la targeta, sempre dins dels límits establerts per l’entitat bancària i el tipus de targeta contractada. Aquest sistema és el més fàcil de gestionar per al consumidor, ja que proporciona estabilitat i un bon control de la quota mensual que cal pagar al banc.
 • Un percentatge del deute pendent. El titular de la targeta abona al banc un percentatge del crèdit utilitzat, també a partir del mínim fixat per l’entitat. Cal tenir en compte que, com més alta sigui la quota, abans tornarem els diners i pagarem menys interessos.

Quins són els riscos principals?

L’inconvenient principal del pagament a revolving és que el deute derivat del crèdit, amb els seus interessos, es renova mensualment i esdevé pràcticament infinit. Un dels màxims reclams per a atreure clients són les mensualitats de pagament molt reduïdes. Quan les quotes són massa baixes, hi ha el risc de cobrir només els interessos acumulats. En conseqüència, després de fer el pagament, el deute pendent no es reduiria, sinó que, ben al contrari, s’incrementaria amb els interessos corresponents i no s’acabaria de pagar mai.

Per als clients d’una targeta revolving, el Banc d’Espanya ofereix un simulador que permet calcular el temps estimat per a saldar el deute i conèixer la quantitat total d’interessos que s’haurà desemborsat segons la quota establerta. També està disponible en una aplicació per a dispositius iOS i Android.

Quina informació ens han d’oferir si en contractem una?

Segons estableix el Banc d’Espanya, abans de contractar un producte de crèdit a revolving l’entitat ha de proporcionar un exemple representatiu del crèdit que inclogui informació sobre el límit, l’import total degut, el tipus d’interès aplicat i el TAE (incloses despeses i comissions), el termini d’amortització i la quota que s’ha de pagar. Aquest exemple ha de presentar, almenys, dues alternatives de finançament en funció de la quota mínima prevista en el contracte. Per calcular l’exemple s’utilitzarà un límit de crèdit de 1.500 euros amb caràcter general, tret de si s’ha sol·licitat un altre import.

Són legals?

Les targetes revolving no infringeixen la llei. El 2020, el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital va emetre una ordre ministerial que regulava aquest tipus de crèdit. Aquesta normativa, implementada a principis del 2021, pretén que les entitats bancàries siguin més transparents amb els clients, que proporcionin informació clara sobre les targetes i les seves condicions tant abans del contracte com durant. Així mateix, han d’avaluar amb cura la solvència del client abans d’atorgar crèdits, amb la finalitat de prevenir situacions futures d’endeutament insostenible, i garantir que els clients puguin cobrir, almenys, el 25% del límit del crèdit concedit amb l’import anual de les quotes.

En relació amb el tipus d’interès, segons una sentència del Tribunal Suprem del febrer del 2023, el màxim s’estableix en sis punts per sobre del tipus mitjà dels préstecs amb targeta. Això vol dir que els interessos que superin el 26% són abusius.

Si en el moment de contractar-la el banc no ens informa sobre el funcionament i les conseqüències del contracte signat, o si l’interès que se’ns aplica supera el màxim establert, podem sol·licitar l’anul·lació del contracte.

Com podem anul·lar-la?

Per a anul·lar la targeta revolving s’ha d’enviar una carta a l’entitat i sol·licitar la còpia del contracte, la relació de moviments i l’anul·lació corresponent. El servei d’atenció al client del banc té dos mesos per a contestar. Si no hi ha resposta o aquesta no és satisfactòria, cal dirigir-se al Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya. També es pot reclamar als tribunals de justícia presentant una demanda judicial per a sol·licitar l’anul·lació de la targeta i la cancel·lació del deute, però és un tràmit lent i costós. Si l’empresa no és una entitat de crèdit, es pot comprovar si està associada o adherida a l’Associació Espanyola de Micropréstecs (AEMIP) o mitjançant la pàgina web del Banc d’Espanya. Si és el cas, podem apel·lar al seu codi de bones pràctiques.

Quins consells he de seguir per a evitar ensurts

És important fer servir aquestes targetes de manera conscient i responsable per a evitar acumular deutes excessius. Abans d’usar-les, no hem d’oblidar:

 • Llegir bé el contracte. Dedicar temps a una lectura detallada dels termes i les condicions, sobretot de les taxes d’interès, els càrrecs per retirada d’efectiu, les comissions i qualsevol altre cost associat.
 • Establir un límit de despesa i mantenir un registre. Portar un seguiment detallat de les despeses evitarà sorpreses. A més, definir un límit de despeses mensuals i ajustar-s’hi evitarà sobreendeutar-se.
 • Planificar els pagaments. Amb saldos pendents convé elaborar un pla de pagaments per a reduir el deute gradualment.
 • Evitar retirades en efectiu. Aquestes solen tenir unes taxes d’interès més altes per a retirades d’efectiu.
Què passaria si...

Contractem una targeta revolving a un interès del 22% i amb una quota d’amortització de 75 € al mes.

 • El dia 1 de febrer de 2024 fem una compra de 1.500 €.
 • El banc ens cobrarà 385,72 € d’interessos; per tant, el nostre deute ascendeix a 1.885,72 €.
 • Pagarem 26 quotes: 25 de les quals de 75 € i una última de 10,72 €.
 • La data de l’última quota serà l’1 d’abril de 2026.

Si continuem fent servir la targeta per a noves compres, aquestes noves despeses se sumaran al deute pendent i el banc ho calcularà tot de nou. Continuarem pagant 75 euros cada mes, però el nostre deute haurà augmentat i, per tant, també augmentaran els interessos i el termini de venciment del crèdit.