Pensió del SOVI, què és i com l'hem de demanar?

Reconeix prestacions de vellesa, invalidesa i viduïtat als qui no tenen dret a una pensió del sistema actual de la Seguretat Social, però han de complir uns requisits determinats
1 Maig de 2014

Pensió del SOVI, què és i com l'hem de demanar?

/imgs/20140501/economia.jpg
L’Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) era el règim de protecció al treballador que hi havia abans del sistema actual de Seguretat Social. Cobria la jubilació i invalidesa dels professionals, i avui dia segueix vigent per als treballadors que van cotitzar abans de 1967. Tot i això, és incompatible amb les prestacions derivades del sistema de Seguretat Social. Aquesta prestació, que s’abona en 14 mensualitats a l’any, és una pensió imprescriptible, vitalícia i de quantia fixa.

Cal tenir en compte que l’antiga Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) és l’única pensió a què tenen accés moltes dones que els anys seixanta van deixar la feina quan es van casar. Però, com es pot saber si es té dret a percebre-la? Quina és la seva quantia i com podem demanar-la?

SOVI de vellesa i invalidesa

Quantia

 • Si no concorre amb altres pensions, l’import és el de la pensió bàsica més les millores, que a partir de gener de 2014 és de 404,80 euros al mes. No es consideren pensions concurrents les prestacions econòmiques reconegudes a l’empara de la Llei 3/2005, del 18 de març, als ciutadans d’origen espanyol desplaçats a l’estranger durant la seva minoria d’edat, com a conseqüència de la Guerra Civil, ni les pensions percebudes pels mutilats útils o incapacitats de primer grau per causa d’aquesta guerra, qualsevol que fos la legislació aplicable, les pensions extraordinàries derivades d’actes de terrorisme, ni el subsidi d’ajuda per tercera persona.
 • Si hi ha concurrència amb altres pensions, l’import des de gener de 2014 és de 393,20 euros durant 14 mesos.

/imgs/20140501/economia2.jpg

Requisits per a accedir a les prestacions del SOVI de vellesa:

 • Haver complert els 65 anys o els 60 en el supòsit de vellesa per causa d’incapacitat. Aquesta incapacitat ha de ser permanent i total, i no derivada d’accident de treball o de malaltia professional.
 • No tenir dret a cap altra pensió a càrrec dels règims que integren el sistema de Seguretat Social.
 • Haver estat afiliat al Règim del Retir Obrer abans de 1940 o tenir coberts, abans de l’1 de gener de 1967, 1.800 dies de cotització.

Requisits per a accedir al SOVI d’invalidesa:

 • Que la invalidesa sigui absoluta i permanent per a la professió habitual i que sigui la causa determinant del cessament en el treball.
 • Que no sigui per causa imputable al treballador o derivada d’un accident de treball o malaltia professional indemnitzables.
 • Acreditar 1.800 dies de cotització al SOVI abans de gener de 1967. No es considera vàlida només l’afiliació al Règim de Retir Obrer.
 • No tenir dret a cap altra pensió de l’actual sistema de la Seguretat Social, excepte les pensions de viduïtat de les quals puguin ser beneficiaris.
 • Tenir 50 anys complerts. Si la invalidesa està constituïda per la pèrdua total de moviments en les extremitats superiors o inferiors, o pèrdua total de visió, o alienació mental incurable, es reconeix a partir dels 30 anys.

/imgs/20140501/economia3.jpg

SOVI de viduïtat

L’Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa ofereix també una pensió de viduïtat als cònjuges supervivents, en el cas que el causant de la prestació pertanyés a aquest sistema. Consta de 14 mensualitats de quantia fixa, que és de 404,80 euros, des de l’1 de gener d’aquest any.

Els requisits per a poder accedir a la pensió tenen en compte la data de mort del cotitzador:

 • Decés del causant de la pensió, produït entre els anys 1956 i 1966: el sol.licitant haurà de tenir complerts 65 anys i haver tingut un mínim de 50 anys en la data de la defunció del cònjuge. S’exceptua el requisit d’edat, si qui la sol.licita pateix una incapacitat total. Es requereix, a més, un mínim de 10 anys de matrimoni i convivència, anteriors a la data del fet causant; en cas de separació, el sol.licitant no n’ha de ser responsable.
 • Decessos produïts a partir de 1967: si el pensionista va morir després de l’1 de gener de 1967, al sol.licitant se li exigeixen els mateixos requisits que els establerts per tenir dret a la pensió de viduïtat del Règim General.
 • Si no s’havia pertangut al SOVI, es requereix que el mort tingués una cotització mínima de 1.800 dies o haver pertangut al règim de Retir Obrer Obligatori. Al sol.licitant se li exigeixen els mateixos requisits que els establerts per al supòsit de causant pensionista mort abans de l’1 de gener de 1967.

Com podem tramitar la pensió del SOVI

La sol.licitud i documentació necessària s’haurà de presentar en qualsevol dels centres d’atenció i informació de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, en el cas dels treballadors del mar, en les adreces provincials o locals de l’Institut Social de la Marina (ISM). Aquests organismes són els que reconeixen el dret o no a la pensió.

La petició ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

 • Document Nacional d’Identitat del sol.licitant.
 • Targeta d’Identificació Fiscal del demandant.
 • Si s’està casat, cal presentar el Llibre de Família o certificat de matrimoni, així com el DNI del cònjuge i dels familiars majors de 14 anys que convisquin amb el sol.licitant i que estiguin a càrrec seu.
 • Formulari de petició emplenat.