Les llars sustentades per persones amb més de 65 anys van fer el 24% de la despesa total de les famílies espanyoles

Enquestades 1.200 persones més grans de 65 a 80 anys per conèixer les seves dificultats de consum

La capacitat econòmica, tecnològica i de mobilitat determina el consum de la gent gran
1 Març de 2015
Img tema de portada listado 142

Enquestades 1.200 persones més grans de 65 a 80 anys per conèixer les seves dificultats de consum

/imgs/20150301/Mtj-TP195.jpg

Envellir és un procés de la vida els resultats del qual depenen de diversos factors: l’estat de salut, les condicions econòmiques, la forma de vida, la tipologia de llar i, fins i tot, el nivell cultural i tecnològic de la persona en qüestió. No hi ha dues persones grans iguals.

Aquests individus formen un col.lectiu molt diversificat que creix a passos de gegant. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que, a mitjan segle, s’haurà duplicat la quantitat de persones més grans de 60 anys i, per primera vegada en la història, els qui depassin els 65 anys superaran en nombre els nens menors de cinc anys. Malgrat la seva importància, aquest col.lectiu percep que la societat li gira l’esquena massa sovint. Tanmateix, per construir un futur sostenible, és fonamental que la gent gran tingui un paper actiu en la societat. Així ho creuen experts com Alexandre Kalache, l’exdirector del programa d’Envelliment Actiu de l’OMS i qui, en l’actualitat, lidera diversos programes internacionals. Segons aquest especialista, la gent gran no suposa una càrrega econòmica; ben al contrari, poden exercir un paper positiu com a consumidors actius.

Per no perdre de vista aquesta població de futur, HISPACOOP (la Confederació Espanyola de Cooperatives de Consumidors i Usuaris a la qual pertany Fundació EROSKI) ha volgut conèixer les seves dificultats de consum en diverses àrees: l’alimentació i els béns diaris, la salut, l’habitatge i les seves despeses, l’oferta de transport i el lleure, l’equipament personal i les entitats financeres.

Per fer-ho possible, entre l’octubre i el novembre de l’any passat es van fer un total de 1.200 entrevistes a persones d’entre 65 i 80 anys, situades en el que avui dia s’anomena la golden age (de 65 a 75 anys) i la grey age (de 75 a 90 anys).

A més, es van organitzar tres reunions a Vitòria (zona nord), Madrid (zona centre) i Sevilla (zona sud) per aprofundir en la percepció sobre el consum i el marc general del procés d’envelliment de la gent gran. Cada grup estava integrat per homes i dones entre els 60 i els 75 anys de classe social mitjana.

Consum i envelliment

El consum de la població espanyola més gran de 65 anys no s’ha d’infravalorar. Les llars sustentades per persones més grans de 65 anys van efectuar, el 2013, una despesa mitjana de 23.236 euros. En total, més de 118 mil milions d’euros, que van suposar el 24% de la despesa total de les famílies espanyoles durant aquest any (un de cada quatre euros gastats a les llars espanyoles). Aquestes dades de l’Enquesta de Pressupostos Familiars de l’INE reflecteixen la importància del consumidor gran. Sobretot, si es té en compte l’evolució d’aquesta proporció, que ha passat de significar el 18% el 2007 al 24%.

/imgs/20150301/senior-comprando.jpg

I en què gasten les llars el sustentador principal de les quals és més gran de 65 anys? El 41% del seu pressupost domèstic està destinat a l’habitatge, l’aigua, l’electricitat, el gas i altres combustibles. El 17% va a parar als aliments i les begudes no alcohòliques. La resta es reparteix, per ordre, en diverses partides: transports; hotels, cafès i restaurants; mobiliari i equipament de la llar i altres despeses corrents de conservació de l’habitatge; salut; lleure, espectacles i cultura; comunicacions; begudes alcohòliques i tabac; i ensenyament.

La crisi també ha entrat de ple en aquestes llars. Les persones que van participar en les reunions de l’estudi perceben un empobriment generalitzat dels jubilats. Els últims anys, l’increment d’algunes partides pressupostàries domèstiques (subministraments bàsics de l’habitatge, medicaments a conseqüència de les retallades en els productes finançats per la Seguretat Social, etc.) ha fet que les persones de més de 65 anys, la font d’ingressos dels quals és la pensió de jubilació, s’hagin privat d’alguns productes o actes de consum, modificant els seus hàbits, aplicant mesures d’estalvi, a fi de cobrir les àrees que consideren fonamentals.

En general, la gent gran de 65 a 80 anys de l’enquesta reconeix que ha variat la seva visió del consum. El que més prioritza ara és la salut i la cura personal, com assegura un 65%. En segon lloc, el 53% esmenta l’alimentació i, en tercera posició, el 51% cita l’habitatge i els subministraments bàsics. A partir d’aquí, la importància que es dóna a altres àrees de consum cau de forma rellevant, encara que hi té una mica de visibilitat el lleure i el temps lliure.

Dificultats de consum?

Per a estudiar els problemes de consum de la població gran, també es va elaborar un Índex de Dificultats al Consum (IDC). Aquest indicador va quantificar els hàbits i les dificultats en les diverses àrees de consum (alimentació i béns diaris, salut, habitatge i les seves despeses, oferta de transport i lleure, equipament personal i entitats financeres) i va permetre segmentar la població entre els 65 i els 80 anys amb relació a les seves dificultats de consum i també crear vuit perfils de consumidors majors. En definitiva, l’IDC mitjà se situa en els 2,6 punts sobre una escala d’1 (dificultats mínimes) i 10 (màximes). El 89% dels entrevistats es troba en un nivell de dificultats al voltant de la mitjana (de 0 a 4 punts).

Encara que la mitjana general indica un nivell de dificultats de consum baix, l’IDC va permetre comprovar que el 22% de les persones d’entre 65 i 80 anys enquestades tenen problemes a l’hora de consumir. S’engloben en tres grups: ancians solitaris en risc (5%), ancians tutelats sense interès pel consum (7%) i ancians solitaris amb limitacions físiques (10%).

Es pot observar, per tant, que en línies generals no sembla que la gent gran identifiquin gaires limitacions en el seu consum, tret de les derivades de la seva capacitat adquisitiva. En canvi, les manifestacions físiques i cognitives de l’envelliment afecten més del que ells, com a col·lectiu, poden manifestar. De fet, en la recerca, s’ha comprovat que hi ha població que queda exclosa de pràctiques que els altres consideren comunes en el dia a dia: treure efectiu d’un caixer, recarregar la targeta de transport… Ara bé, a ells els costa identificar aquesta exclusió com una limitació, ja que tendeixen a organitzar-se d’una altra manera: acudint a la finestreta, esperant cues o sol.licitant ajuda a familiars, etc.

Per tant, més enllà de la capacitat econòmica, són dues les variables principals que marquen les majors o menors barreres al consum de la gent gran: la major o menor distància amb la tecnologia i la minva de les capacitats físiques relacionades amb la mobilitat. Així, els qui tenen menys capacitat per a enfrontar-se a un contestador automàtic o a una màquina expenedora tenen més límits en la seva autonomia personal. Igualment, qui sofreix algun deteriorament físic, més enllà de les xacres normals d’aquesta etapa vital, requereix de més ajuda en el transport de compres, la necessitat d’àrees de descans, l’accés a transport públic o la mobilitat en botiga.

/imgs/20150301/senior04.jpg

L'enquesta: qui hi participa?
 • Un 54% dels 1.200 entrevistats majors són dones. El grup d’edat més nombrós és el de 65 a 69 anys (suposen un 40%), mentre que un 30%, respectivament, tenen de 70 a 74 anys i de 75 a 80 anys. A més, el 42% té un nivell d’estudis primaris, el del 34% és un nivell mitjà i només el del 14% és superior. Únicament el 10% no disposa de formació reglada, una proporció que s’incrementa a mesura que s’avança en l’edat.
 • D’altra banda, el 53% de la gent gran consultada viu exclusivament amb la parella i un 26% forma una llar unipersonal. Només el 16% conviu amb fills o néts i, d’aquests, quatre de cada cinc ho ha fet sempre. A la resta, aquesta situació li ha sobrevingut els últims anys a conseqüència de la crisi econòmica, la pèrdua del cònjuge o per una pèrdua de salut o autonomia, entre altres motius.
 • Quant al nivell de renda, el 42% disposa d’uns ingressos mensuals situats per sota dels 1.000 euros, el 23% se situa en la banda dels 1.000 als 1.500 euros i el 15% ingressa més de 1.501 euros. És destacable que dos de cada deu enquestats no hagin volgut aportar aquesta informació.
 • Finalment, el 54% valora el seu estat de salut com de bo o molt bo, encara que el 38% diu que pateix xacres pròpies de l’edat (que tot i això no l’invaliden per a portar una vida normal). Com és natural, a mesura que s’incrementa l’edat, creix el volum d’entrevistats que sofreixen xacres o que valoren la seva salut com de dolenta o molt dolenta.
 • Capacitació tecnològica. És l’hàbit d’ús de diversos mitjans tecnològics (ordinadors, Internet i, fins i tot, el telèfon mòbil) que donen com a resultat una major o menor proximitat a mitjans telemàtics en la vida diària i, per tant, una major o menor habilitat per al seu ús.
 • Segons l’anàlisi efectuada, el 21% de les persones de més de 65 anys participants en la recerca disposa d’una capacitació tecnològica nul·la. No utilitza ordinadors, Internet i fins i tot dispositius bàsics de telecomunicacions, com ara un telèfon mòbil. Encara més, un 47% s’hi situa en un nivell baix, ja que només disposa de telèfon mòbil, cosa que al seu torn no indica que pugui o sàpiga operar en un entorn de pantalla tàctil.

Perfil i característiques dels entrevistats

Radiografia de la gent gran

/imgs/20150301/senior10.jpg
Homes acabats d’arribar a l’etapa daurada

 • Mostra. El 16% del total.
 • IDC. 1,7 punts.
 • Retrat vital

  • Perfil. Compost per homes. El 56% té entre 65 i 69 anys. El 79% formen llars compostes per ells i el seu cònjuge.
  • Salut. El 42% es troba perfectament de salut i el 34%, bastant bé. La seva autonomia personal obté un 8,8 de mitjana. A més, el 36% porta una vida activa.
  • Nivell econòmic. El 46% disposa d’un nivell de renda de més de 1.500 euros.
  • Capacitació tecnològica. La del 90% és alta.
 • El consum en…

  • Alimentació i béns diaris. Cap no té dificultats per a seguir una dieta rica i variada. En la gran majoria, no se salten cap àpat.
  • Salut. El 96% no ha tingut dificultats per tenir cura de la seva salut.
  • Habitatge i despeses. No tenen cap dificultat per a abonar factures. Són autònoms per a gestionar la relació amb les empreses proveïdores de subministraments bàsics.

/imgs/20150301/senior07.jpg
Homes sèniors amb pocs recursos

 • Mostra. El 14% del total.
 • IDC. 2,1 punts.
 • Retrat vital

  • Perfil. Compost per homes. Tenen edats diverses, però el 51% està entre els 65 i 69 anys. El 70% viu en parella.
  • Salut. L’estat de salut del 86% és molt bo. Tenen un 8,5 d’autonomia personal. El 26% no aprecia cap signe d’envelliment.
  • Nivell econòmic. El 40% té un nivell de renda mensual entre els 600 i 1.000 euros. I un 32%, fins als 1.500 euros.
  • Capacitació tecnològica. Un 28% en té un nivell nul.
 • El consum en…

  • Alimentació i béns diaris. Un 29% ha modificat els seus hàbits de compra i ara està més pendent de les ofertes. Només el 4% assenyala alguna dificultat de poc valor per a portar una rica dieta variada i, en aquest cas, és fonamentalment per salut. El 89% no se salta cap ingesta.
  • Salut. El 95% no ha tingut cap dificultat per a tenir cura de la seva salut.
  • Habitatge i despeses. La gran majoria no ha tingut dificultats per a abonar rebuts. Un 22% delega en una altra persona la relació amb les empreses proveïdores de subministraments, com també per a comprendre les factures. Així, un 27% ha tingut dificultats alguna vegada per a fer reclamacions o avisos d’incidències quan s’ha trobat amb contestadors automàtics.

/imgs/20150301/senior02.jpg
Dones sèniors saludables

 • Mostra. El 20% del total.
 • IDC. 2,1 punts.
 • Retrat vital

  • Perfil. Compost per dones íntegrament. El 48% té entre 65 i 69 anys i el 32%, entre 70 i 74 anys. El 63% viu en parella i un 15%, sola.
  • Salut. El 78% qualifica el seu estat de salut com de bo o molt bo. Tenen un 8,7 de mitjana d’autonomia personal. Un 38% diu no haver començat a notar cap signe d’envelliment.
  • Nivell econòmic. Un 39% disposa d’un nivell de renda mensual entre els 1.000 i els 1.500 euros. I un 23%, per sobre d’aquesta xifra.
  • Capacitació tecnològica. Un 38% té un nivell alt i el 50%, baix.
 • El consum en…

  • Alimentació i béns diaris. El 84% diu no haver variat els seus hàbits quant a l’alimentació i, en cas de fer-ho, té a veure amb la nova composició de la llar i la salut. La majoria (el 98%) no té dificultats per a seguir una alimentació rica i variada. Un 11% se salta algun àpat, esporàdicament, per manca de gana.
  • Salut. El 93% no té cap dificultat per a cuidar la seva salut.
  • Habitatge i despeses. Nou de cada deu no ha tingut problemes per a abonar algun rebut.

/imgs/20150301/senior01.jpg
Persones sèniors que presten suport familiar

 • Mostra: 17% del total.
 • IDC. 2,7 punts.
 • Retrat vital

  • Perfil. El 61% són dones i el 39%, homes. Tots, per sota dels 70 anys. Un 21% viu amb la seva família extensa i el 52%, en parella. En un de cada tres casos, la família extensa fa poc que s’ha unit per la crisi econòmica, principalment.
  • Salut. El 70% té xacres pròpies de l’edat. Qualifiquen la seva autonomia personal al voltant dels 6,9 punts, per sota de la mitjana.
  • Nivell econòmic. El 50% disposa d’una renda per sota dels 1.000 euros i un 21%, entre 1.000 i 1.500 euros.
  • Capacitació tecnològica. El nivell del 30% és nul i el del 57%, baixa.
 • El consum en…

  • Alimentació i béns diaris. Un 34% ha modificat hàbits de compra de béns diaris, reduint capritxos o comprant més marques blanques. Un 12% diu tenir problemes per a seguir una alimentació rica i variada, principalment per motius econòmics.
  • Salut. Un 22% ha tingut problemes per a pagar-se els seus tractaments de salut, posposant visites o eliminant altres partides per cobrir aquesta. El motiu: medicaments no finançats i la reducció de la seva capacitat adquisitiva.
  • Habitatge i despeses. Un 4% té problemes per a abonar la llum i el 7%, el gas. Tenen una facilitat mitjana per a tractar amb les companyies subministradores. El 16% diu haver tingut alguna vegada dificultats per a fer reclamacions per manca de telèfons gratuïts. Un 14% s’ha sentit víctima d’enganys per signar contractes.

/imgs/20150301/senior06.jpg
Dones sèniors saludables amb pocs recursos

 • Mostra: 12% del total.
 • IDC. 2,8 punts.
 • Retrat vital

  • Perfil. Compost per dones. D’edats diferents. El 46% són vídues.
  • Salut. El seu estat de salut és bo; el 77% està perfectament. La seva autonomia personal assoleix un 8,4. El 26% no nota cap limitació associada a l’envelliment.
  • Nivell econòmic. Totes tenen té una renda mensual inferior a 1.000 euros. En concret, el 21% per sota dels 600 euros.
  • Capacitació tecnològica. La del 61% és baixa i la del 13%, nul.la.
 • El consum en…

  • Alimentació i béns diaris. Un 30% ha variat hàbits, ha reduït capritxos, compra en altres botigues i està pendent d’ofertes. Un 8% diu tenir problemes per a seguir una alimentació rica i variada, fonamentalment per motius econòmics. El 12% se salta algun àpat, esporàdicament, en part perquè no li ve de gust cuinar per a un.
  • Salut. El 20% ha tingut problemes per a pagar-se els seus tractaments de salut. Fins i tot un 39% ha hagut d’abandonar algun tractament.
  • Habitatge i despeses. Un 12% ha tingut problemes per a l’abonament de la llum; el 8%, de gas; i el 9%, del telèfon. Al voltant del 33% delega la relació amb empreses subministradores en altres persones. Això porta un 37% a l’immobilisme contractual per por de l’engany. El 13% evita fer reclamacions per manca de telèfons gratuïts i el 29%, per l’abús de contestadors. El 27% recorre a familiars, perquè s’han sentit enganyats en més gran manera.

/imgs/20150301/senior03.jpg
Ancians solitaris amb limitacions físiques

 • Mostra: 9% del total.
 • IDC. 3,4 punts.
 • Retrat vital

  • Perfil. Format íntegrament per majors de 75 anys. El 56% són homes i el 44% dones. El 59% és vidu. Sis de cada deu viuen sols.
  • Salut. El 86% té xacres pròpies de l’edat. La seva autonomia personal obté un 6,6 de mitjana. El 67% té pèrdua d’agudesa visual; el 46%, dificultats de moviment; i el 29%, pèrdua d’oïda.
  • Nivell econòmic. El 51% disposa d’una renda mensual per sota dels 1.000 euros.
  • Capacitació tecnològica. La del 34% és nul·la i la del 56%, baixa.
 • El consum en…

  • Alimentació i béns diaris. Aprecien més dificultats que la mitjana als espais comercials; el 68%, en la lectura d’etiquetes de preus; el 71%, en els envasos; i el 58%, en comprensió d’etiquetes de preus. Un 26% ha necessitat una àrea de descans; el 44%, ajuda per a transportar productes en cistells o carretons; el 62%, per a accedir a productes en prestatges superiors; i el 54%, en els inferiors o per a pujar els productes a la caixa (50%) o transportar les compres a casa (55%).
  • Salut. El 38% ha vist com s’ha incrementat la seva relació amb professionals de la salut. Un 15% diu haver tingut dificultats per a pagar-se els seus tractaments, reorganitzant partides pressupostàries.
  • Habitatge i despeses. Un canvi inferior d’hàbits de llum, gas o telèfon. La majoria delega en uns altres la relació amb les empreses subministradores. Es veuen limitats per a fer reclamacions, canvis de contracte, per la qual cosa el 38% ha necessitat ajuda.

/imgs/20150301/senior08.jpg
Ancians tutelats sense interès pel consum

 • Mostra: 7% del total.
 • IDC. 3,7 punts.
 • Retrat vital

  • Perfil. El 68% és dona, enfront del 33% d’homes. El 62% té més de 75 anys. El 61% viu en parella i un 36% amb la seva família extensa, la major part des de sempre.
  • Salut. El 44% diu trobar-se bastant “fastiguejat” de salut. Qualifica la seva autonomia personal amb un 5,1. El 82% veu dificultats de moviment; el 76%, pèrdua d’agudesa visual; i el 61%, de força i resistència.
  • Nivell econòmic. El 46% té un nivell de renda per sota de 1.000 euros.
  • Capacitació tecnològica. El 33% té un nivell nul i el 52%, baix.
 • El consum en…

  • Alimentació i béns diaris. El 10% té problemes per a seguir una dieta sana i variada, per la salut. Al voltant del 45% ha tingut un major grau de dificultats de comprensió de preus, senyalitzacions d’ofertes i problemes de mobilitat en botiga. També veuen barreres en el transport de productes (el 49%), en l’accés a productes dels prestatges (60% superiors i 57%, inferiors), en cintes de caixa (58%) i transport al domicili (50%).
  • Salut. La majoria ha vist com la relació amb els professionals de la salut creixia (el 53%) i un 29% ha tingut problemes per a seguir o pagar tractaments.
  • Habitatge i despeses. S’han estret el cinturó en el consum de llum (38%), gas (el 14%) i telèfon (el 16%), encara que les dificultats per abonar rebuts no tenen gairebé incidència. El 48% delega en uns altres la relació amb les companyies de subministraments perquè necessita ajuda.

/imgs/20150301/senior09.jpg
Ancians solitaris en risc

 • Mostra: 5% del total.
 • IDC. 4,9 punts.
 • Retrat vital

  • Perfil. El 70% té més de 75 anys. El 57% són dones i el 43%, homes. La pràctica totalitat són vidus, el 99%, i formen llars unipersonals.
  • Salut. El 63% diu trobar-se “fastiguejat” de salut. La seva mitjana d’autonomia és de 5,0. Agudesa visual, força i oïda són capacitats que veuen minvades la gran majoria. I el 60%, també les de moviment.
  • Nivell econòmic. El 33% té una pensió per sota dels 600 euros i el 46%, entre els 600 i els 1.000 euros.
  • Capacitació tecnològica. El del 71% és nul·la.
 • El consum en…

  • Alimentació i béns diaris. El 16% diu tenir dificultats per a seguir una dieta rica i variada, bé pel seu cost, problemes per anar a comprar o fins i tot desconeixement. I el 34% se salta alguna presa, bé perquè sofreix anorèxia o perquè no vol cuinar per a un. Són un col·lectiu amb grans dificultats als espais comercials. La lectura de preus, d’informació de productes, necessitat d’àrea de descans, d’una neteja, de transport, obertura d’envasos…
  • Salut. El 43% veu com la relació amb els metges s’incrementa i el 33% té problemes per pagar-se aquests serveis, i fins i tot arriben a abandonar el tractament en alguns casos.
  • Habitatge i despeses. El 24% diu tenir problemes per pagar la llum; el 13%, el gas; i el 16%, el telèfon. El 65% delega la relació amb empreses subministradores i a un 23% li sembla difícil comprendre conceptes o factures. El 76% són vulnerables per a la comprensió de factures, el 63% per a les reclamacions o incidència per contestadors i el 31% han estat objecte d’enganys al seu propi habitatge.