El nostre cervell també es “contamina”

El 2050 s’estima que 153 milions de persones patiran demència al món. L’evidència científica relaciona l’exposició continuada als contaminants atmosfèrics amb el risc i la prevalença de malalties neurodegeneratives.
1 Novembre de 2023

El nostre cervell també es “contamina”

Cada dia inhalem i exhalem entre 10.000 i 12.000 litres d’aire per sobreviure. El que no pensem quan respirem és que l’exposició a micropartícules contaminants de l’aire també és constant. Els contaminants urbans són l’enemic silenciós de l’ésser humà, perquè no només perjudiquen la salut pulmonar i cardiovascular, sinó que estan estretament relacionats amb la neuroinflamació implicada en malalties neurodegeneratives com la demència, l’Alzheimer, el Parkinson, l’esclerosi múltiple o l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

Els últims anys, l’evidència científica adverteix que la contaminació és al darrere de la reducció de les habilitats intel·lectuals, la capacitat cognitiva i la memòria. És a dir, només pel fet de respirar en una gran ciutat de contaminació atmosfèrica elevada correm més risc de patir estrès oxidatiu i deteriorament precoç del sistema nerviós central. Els estudis epidemiològics també adverteixen del possible escenari futur, on, a més de l’envelliment de la població, la contaminació atmosfèrica pugui afavorir l’aparició –més precoç i a més persones– de deterioració cognitiva. Segons l’estudi recent “Global Burden of Disease”, publicat a The Lancet, sobre la prevalença de la demència, que pren 204 països com a mostra, s’estima que al món es passarà dels 57 milions de persones amb demència el 2019 als 153 milions el 2050.

Com arriben els contaminants al sistema nerviós

OCULAR

 • Ulls-Nas-Cervell

INHALACIÓ

 • Del sistema respiratori passen a la sang

INGESTIÓ

 • Sistema limfàtic
 • Fetge

PELL

 • Nervi trigeminal
 • Nervi olfactori
 • Bulb olfactori
 • Bronqui traqueal
 • Sistema cardiovascular
 • Barrera capil·lar alveolar
 • De la pell arriba als ulls quan ens els freguem
 • De la pell passa a l’estómac quan ens toquem la boca

Quins neurotòxics respirem?

Quan parlem de contaminants urbans que afecten el cervell no ens referim als gasos d’efecte d’hivernacle —com el diòxid de carboni—, responsables de canvis a l’atmosfera i l’escalfament global, però que no produeixen inflamació. Els contaminants més perillosos per a la salut neurològica són la matèria particulada (PM 2.5 i PM 10), és a dir, les partícules de pols, sutge, cendres, ciment, residus i metalls en suspensió, amb un diàmetre d’entre 2,5 i 10 micres. També del monòxid de carboni (CO2), ozó (O3), diòxid de nitrogen (NO2) i diòxid de sofre (SO2).

“El que més ens preocupa són els contaminants procedents del trànsit rodat, tant de la combustió del motor com del desgast de frens i pneumàtics. Es calcula que, entre les partícules en suspensió, al voltant del 30% del que respira un ciutadà mitjà espanyol procedeix d’aquest trànsit rodat. Hi ha valors límits diaris i anuals, mesurats i legislats, per a les PM de 2.5 i PM 10. Però les partícules que mesuren menys de 0,1 micres de diàmetre i poden passar al torrent sanguini amb més facilitat no estan regulades. Encara s’estan fent estudis, tant dels seus nivells com dels efectes en la salut”, adverteix Xavier Querol, investigador de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA), del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

Segons l’últim informe La qualitat de l’aire a Europa 2022, elaborat per l’Agència Europea del Medi Ambient el 2020, el 96% de la població urbana de la Unió Europea es va exposar a concentracions de partícules fines (PM 2.5) superiors al que Organització Mundial de la Salut considera segur (5 µg/m³). A més, el 2020 va haver-hi prop de 238.000 morts prematures per aquesta exposició.

Les conseqüències de l’exposició

Què pot passar si continuem exposats a aquestes partícules contaminants? Una metaanàlisi recent feta per investigadors de l’Escola de Salut Pública de Harvard ha revisat més de 2.000 estudis i ha destacat 51 recerques en què s’establia la relació entre l’augment del risc de patir demència i l’exposició a les PM 2.5, el diòxid de nitrogen i l’òxid de nitrogen. El departament de Biologia de la Universitat Baptista de Hong Kong va arribar a conclusions similars en una altra metaanàlisi, que va analitzar i va comprovar l’evidència recent que estableix la relació entre contaminants urbans i el risc de patir Alzheimer.

Es pot reduir el risc?

El professor Xavier Querol, investigador de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA), del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), fa dècades que analitza la geoquímica ambiental aplicada a la contaminació de l’aire. Proposa una sèrie de mesures que haurien de ser impulsades per les institucions per a millorar la qualitat de l’aire que respirem.

Potenciar el transport públic

No només dins de les grans ciutats, sinó fora, a les zones suburbanes, on es generen els grans desplaçaments urbans. “El 60% dels cotxes de Madrid o Barcelona són de gent que es desplaça per treballar. El transport públic metropolità hauria d’estar organitzat amb aparcaments dissuasius a les ciutats d’origen, situats prop d’estacions d’autobusos o trens que tinguin una freqüència apropiada”, afirma l’investigador.

Reduir els vehicles privats

“No es tracta de provocar el mateix col·lapse circulatori amb cotxes elèctrics o híbrids”, explica l’investigador del CSIC. Un exemple de mesura efectiva és la ciutat de Milà, que des del 2015 va establir un peatge urbà elevat, que ha provocat una reducció del 35% del trànsit rodat. L’aparcament al carrer només hauria de ser possible per als residents del barri.

Limitar els vehicles contaminants

“Si s’aconsegueix reduir un 30% de vehicles en circulació, el 70% restant hauria de contaminar el mínim possible”, analitza Xavier Querol. La Llei de Trànsit actual augmenta les sancions per circular amb vehicles antics i contaminants en zones d’emissions baixes, que es localitzen en 149 municipis espanyols amb més de 50.000 habitants. Es tractaria de renovar la flota i promoure els vehicles híbrids, endollables o elèctrics.

Donar ajudes al repartiment i als taxis elèctrics

“Els vehicles que circulen per la ciutat entre 10 i 12 hores al dia, com els de repartiment i els taxis, són els que més necessiten les ajudes a la hibridació i electrificació”, opina Querol. Les campanyes de suport de renovació a la flota s’haurien de centrar en les zones d’emissions baixes i en vehicles d’alt quilometratge diari.

Optimitzar el repartiment de béns

A la ciutat de Nova York s’ha calculat que un restaurant petit rep set furgonetes al dia. Per reduir el nombre de vehicles s’han proposat mesures com fer repartiments nocturns, amb vehicles elèctrics, que surten des d’una plaça central i un camió gran, que reuneix i distribueix els béns o les mercaderies al restaurant o on calgui. “Necessitem una logística més intel·ligent que no requereixi tants vehicles de repartiment, aplicacions mòbils que permetin compartir taxis en la mateixa direcció i restringir els que circulen buits”, recomana. Això és el que s’anomena “optimitzar l’última milla”.

Redissenyar les ciutats

“Convertir un carrer en zona de vianants només implica portar el trànsit al carrer del costat. En el redisseny urbà, si construïm un parc de jocs per a nens, en comptes de situar-lo al costat d’un carrer amb molt de trànsit, s’hauria de situar dins d’una illa aïllada: els nens respiraran menys contaminació. I s’hauria de fer el mateix amb geriàtrics, centres d’atenció primària, hospitals, escoles”, conclou Querol. L’objectiu d’una ciutat que protegeixi la salut dels seus habitants hauria de ser reverdir els voltants, treure el trànsit del centre i reduir el nombre de vehicles pròxims a la població.

Com es produeix la neuroinflamació?

“El que hem après els últims anys és que l’exposició a aquesta mena de micropartícules pot ser a través de la inhalació, per via ocular o transdèrmica, que provoquen alteracions a nivell molecular. A partir d’aquestes vies d’entrada, les partícules passen a la circulació i provoquen una disfunció en la paret dels vasos sanguinis i estrès oxidatiu, que afecta diversos òrgans, entre els quals hi ha el cervell; això predisposa a propagar aquesta toxicitat. A nivell cerebral afecta la comunicació entre neurones, els mecanismes de manteniment del cervell i afavoreix el risc de presentar ictus, tant isquèmic (per embòlia) com hemorràgic, i deteriorament cognitiva”, explica el neuròleg Javier Camiña, vocal de la Societat Espanyola de Neurologia. “Ara mateix tenim un milió de persones amb demència a Espanya, de les quals unes 800.000 pateixen Alzheimer. S’estima que ascendirem a dos milions i mig o tres milions de persones amb demència els pròxims vint anys al nostre país”, afegeix.

Un altre estudi publicat per l’Oficina d’Investigació i Ciències de la Salut Ambiental del Canadà el 2019 assenyala la relació entre contaminants de l’aire –precisament les nanopartícules, partícules en suspensió i ozó– amb una incidència més alta de trastorns neurològics i psiquiàtrics com deteriorament cognitiu, demència, ansietat, depressió i suïcidi. La clau sembla que es troba en l’estrès, al qual és particularment sensible el cervell, i el disparador de l’estrès provocat per dos contaminants concrets: PM i ozó. Com ocorre? “Les evidències recents han demostrat que les PM i l’ozó, dos contaminants comuns amb diferents característiques i reactivitat, poden activar l’eix hipotalàmic-pituïtari-adrenal (HPA) i alliberar les hormones de l’estrès, el cortisol. Aquestes hormones afecten la cognició i la salut mental. L’activació crònica i la desregulació de l’eix HPA es relaciona amb efectes adversos que inclouen neurotoxicitat, estrès oxidatiu i control deficient dels processos inflamatoris”, assenyala l’estudi. D’aquesta manera, una exposició continuada a la contaminació i l’estrès crònic o agut poden fer que hi hagi canvis estructurals i bioquímics al cervell, relacionats amb els efectes dels contaminants al sistema nerviós central.

L’única solució per a limitar aquesta exposició als responsables dels processos oxidatius, inflamatoris i metabòlics, seria agilitar les mesures per a reduir la contaminació atmosfèrica, conscienciar la població sobre l’ús de fonts d’energia i de transport menys contaminants i reduir l’exposició a l’aire lliure de la població vulnerable en episodis d’alta contaminació.