Paro: un tipo de prestación para cada caso

O desempregado ten dereito a cobrar o 70% da base reguladora durante os primeiros 180 días e o 50% desta a partir de entón
1 Novembro de 2012
Img economia domestica listado 141

Paro: un tipo de prestación para cada caso

Cunha economía que ranquea, incapaz de crear novo traballo, e unha taxa de desemprego do 25%, moitas conversas cotiás xiran ao redor da situación laboral do país. A imperiosa necesidade coa que desde a Comisión Europea animan a España a facer novas reformas e recortes sobre o sistema do benestar invitan a pensar que a xa elevada taxa de paro pode seguir crecendo. Neste contexto, saber como calcular a prestación por desemprego converteuse nunha das maiores dúbidas e preocupacións dos consumidores. Xa se pode levar máis de vinte anos traballando na mesma empresa que cubrir unha baixa temporal. Agora mesmo, ninguén está a salvo do fantasma do paro. As situacións nas que pode atoparse cada cidadán poden ser moi dispares, co que convén ter en conta as peculiaridades do cálculo. Hei aquí algúns dos supostos máis comúns que poden darse:

Como se cobra o paro cando se traballou toda a vida nunha mesma empresa?

É o suposto máis básico, común e sinxelo de calcular: o dunha persoa que levaba moito tempo traballando por conta allea nunha mesma empresa. Neste caso, para calcular a prestación por desemprego hai que tomar a base de continxencias comúns das últimas seis nóminas. É necesario obter a base reguladora diaria, que se consegue de sumar as últimas seis nóminas e dividilas entre 180 días.

O desempregado ten dereito a cobrar o 70% da base reguladora durante os primeiros 180 días. Pasado este período, a prestación rebáixase ata o 50% da base reguladora. Este foi un dos cambios introducidos na reforma laboral aprobada en xullo deste ano. Antes cobrábase o 70% da base reguladora durante os primeiros 180 días e o 60% o resto do período. Ao tratarse dun emprego de longa duración, o lóxico é pensar que se cobraría o paro polo período máximo: 720 días.

Traballador de dúas empresas á vez, a media xornada en cada unha delas, que prestación corresponde?

No suposto de que se extinguisen os dous contratos laborais ao mesmo tempo, o cálculo da prestación por desemprego obtense da media das bases de cotización pola continxencia de desemprego durante os últimos 180 días traballados.

Este cálculo dá lugar á base reguladora diaria, que permite saber cal é a prestación diaria por desemprego. Sobre esta base reguladora, aplícanse as porcentaxes mencionadas no suposto anterior: durante os primeiros 180 días de paro cobrarase o 70% da base reguladora e despois o 50% desta.

Non obstante, se a extinción do contrato de traballo se produce só nunha das empresas na que está empregado o cidadán, é posible compatibilizar o seu traballo cun desemprego tamén parcial en proporción á redución de xornada. É dicir, o Servizo Público de Emprego (SEPE) só pagará pola porcentaxe da xornada que non se traballe ata completar unha xornada normal que, en xeral, abranguerá as oito horas.

Pódese cobrar o paro e traballar ao mesmo tempo?

Do suposto anterior dedúcese claramente que si. É posible manter un traballo a media xornada e cobrar o paro correspondente polo traballo desempeñado noutra sociedade. A contía da prestación reducirase na mesma proporción que segundo a xornada que se realice.

Poden cobrar paro os autónomos?

O traballador por conta propia ou autónomo non ten dereito ao tradicional paro. Non obstante, si que pode solicitar a prestación económica por cesamento de actividade. É un sistema específico de protección que teñen os autónomos e que lles dá dereito a cobrar unha cantidade mensual. Para conseguilo, deben acreditar o cumprimento dunha serie de requisitos, ter cubertas as continxencias profesionais, estar ao corrente de pagamento das cotas de Seguridade Social, contar cun período mínimo de cotización de doce meses continuados e inmediatamente anteriores ao cesamento. Ademais, deben xustificar que o cesamento se debe a circunstancias económicas, técnicas, produtivas ou organizativas e que non alcanzaron a idade de xubilación. Tamén deben demostrar subscribir co SEPE un compromiso de accións de formación e inserción laboral para facilitar a súa reincorporación ao mercado laboral.

En caso de traballar a xornada reducida por coidado de fillo menor, que paro se pode cobrar

No suposto de acceder ao paro desde unha situación de redución de xornada por garda legal ou coidado directo dun menor de oito anos, para o cálculo da base reguladora da prestación de desemprego, tomarán as bases de cotización incrementadas ata a contía que correspondería se se mantivese sen redución de xornada. É dicir, as bases de cotización consideraranse coma se se traballase a xornada completa.

Canto tempo se cobrará o paro?

A duración da prestación por desemprego dependerá dos días cotizados á Seguridade Social, tal como reflicte a seguinte táboa: