El contracte de la mudança

Mudances en bones mans

La nova regulació legal, en vigor des de febrer de 2010, reconeix un nombre més gran de drets i obligacions per part dels usuaris i les empreses de mudances
1 Febrer de 2011
Img eco domestica

Mudances en bones mans

/imgs/20110201/eco-domestica2-1.jpg
Dedicació, esforç i diners. Aquests són els requisits que es necessiten per a enfrontar-se a la tan temuda mudança. Encara que es contracti una empresa especialitzada a traslladar tots els objectes i mobles d’un habitatge a una altre, els clients no es lliuren d’ordenar, netejar i buidar armaris i prestatgeries. Perquè la tasca sigui menys complicada, és fonamental una mica d’organització i mètode. El primer és considerar el volum dels objectes i mobles que s’han de transportar, i de pas aprofitar l’ocasió per a desfer-se d’objectes i roba que ja no s’utilitza, i gestionar, per exemple, les notificacions de canvi de domicili. Si el pressupost ho permet, el més apropiat és confiar la mudança a professionals. Però abans d’efectuar qualsevol moviment cal assegurar-se que es treballa amb una empresa legalment establerta. No obstant això, i encara que se segueixin aquests consells, no sempre es coneixen els drets i les obligacions que figuren en el contracte de mudança, sobretot des del febrer de 2010, moment en el qual va entrar en vigor una regulació legal específica per a aquest sector.

Quina llei regula les mudances?

La Llei 15/2009 del contracte de transport terrestre de mercaderies regula els drets i les obligacions de les parts en el contracte de mudança. Per aquest contracte, el portador (és a dir, l’empresa de mudances) està obligat a transportar el mobiliari, els estris i els complements que es col.locaran en habitatges, locals de negocis o centres de treball. Però no solament això, sinó que també és la seva competència efectuar les operacions de càrrega, descàrrega i trasllat dels objectes des d’on es trobin fins a situar-los al lloc de destinació. A més, amb la nova regulació la responsabilitat econòmica del transportista per danys queda limitada per llei.

A quins danys es refereix?

Als que es puguin causar per la pèrdua o l’avaria dels béns. Per això, és recomanable que els usuaris elaborin un inventari detallat dels objectes de la mudança que s’ha d’incloure en el contracte i signar per les dues parts.

I si el contracte no incorpora l’inventari de tots els béns?

El pressupost, una vegada acceptat, fa el paper de contracte. Ara bé, si en el pressupost falta el document d’inventari o és incomplet, l’usuari pot i ha d’exigir la realització i acceptació d’un inventari complet dels béns abans d’iniciar la mudança. A més, és recomanable que en el mateix inventari consti el dia i l’hora en què es farà la mudança. I si el transportista es nega a elaborar o a acceptar l’inventari, el client pot considerar que ha desistit el contracte, malgrat que s’hagi acceptat el pressupost. Encara que aquesta decisió pot portar conseqüències.

Quines conseqüències?

És possible que generi danys i perjudicis a l’usuari que, en veure’s obligat a contractar una altra empresa, vegi retardada la mudança. Per aquesta raó, convé deixar constància escrita d’aquestes incidències i reclamar, si fos el cas, danys i perjudicis.

Quin és el límit de la responsabilitat per danys?

/imgs/20110201/eco-domestica2-2.jpg
Les empreses de mudances utilitzen el metre cúbic per calcular la quantitat d’objectes i estris que han de transportar. Segons la nova regulació, la responsabilitat del portador per danys o pèrdua dels béns transportats no ha de ser superior a vint vegades l’Indicador públic de rendes d’efectes múltiples/dia (17,75 euros) per cada metre cúbic de l’espai de càrrega necessari per al compliment del contracte.

Aquesta quantitat pot ser que no cobreixi tots els danys, més encara si les operacions de càrrega i descàrrega causen danys als terres o les parets dels habitatges. Què es pot fer llavors?

Aquesta limitació de la responsabilitat s’aplica solament a danys o pèrdua dels béns o els estris transportats, però no a altres danys que, causats per la mudança, sofreixi l’usuari en béns diferents als transportats. Entre aquests es troba el “continent” dels habitatges i els seus elements, com el terra o les parets i sostres (paper pintat, motllures, etc.) pels quals es podria reclamar més enllà d’aquest límit legal de responsabilitat.

Interessaria contractar una assegurança?

Sí, és una pràctica recomanable. Si hi ha la possibilitat de concertar una assegurança que cobreixi el risc de danys als béns objecte de la mudança no serà sobrer fer-ho. Però no s’ha d’oblidar que encara que es contracti, el transportista continua sent responsable.

Què es pot fer si el transportista es retarda?

/imgs/20110201/eco-domestica2-3.jpg
La Llei responsabilitza el transportista davant un retard i obliga el portador a posar el vehicle a la disposició de l’usuari en el lloc i el temps pactats.

Respon el transportista en tot cas?

El portador respon de la pèrdua total o parcial de les mercaderies, igual com de les avaries que sofreixin i del retard, però no respondrà si prova que la pèrdua, l’avaria o el retard s’han ocasionat per culpa del destinatari o del client, per les mateixes mercaderies o per circumstàncies que l’empresa no va poder evitar i les conseqüències de la qual no es van poder impedir. Però en cap cas no pot al.legar com a causa d’exoneració els defectes dels vehicles utilitzats per al transport.

Llavors, en quins casos l’empresa no es responsabilitza del dany?

L’empresa no respon del dany o l’avaria si aquest ha pogut ocasionar-se en els casos següents:

 • Deficiències en l’embalatge o en el marcatge dels béns fets pel client
 • Manipulació realitzada per l’usuari
 • Càrrega o descàrrega de béns que tinguin una mida i un pes no adequada als mitjans de transport acordats, sempre que l’empresa hagi avisat l’usuari del risc de danys i aquest hagués insistit en l’execució de la mudança
 • Falsedat o incorrecció de la informació proporcionada per l’usuari
 • Transport d’animals vius o de plantes
 • Per la mateixa naturalesa dels béns de la mudança.

No obstant això, l’usuari està en el seu dret de provar que el dany no va ser causat, en tot o en part, per cap d’aquests riscs. I quan provi que el dany va ser parcialment motivat per una circumstància imputable al portador, aquest ha de respondre en la mateixa mesura en què va contribuir al dany.

Abans d’iniciar una mudança és necessari…

Sol.licitar al transportista un pressupost per escrit en què constin tots els serveis que es prestaran, el seu cost i el preu total de la mudança, especificant si s’hi inclouen les despeses que generin els tràmits administratius. Cal tenir en compte que moltes vegades una mudança genera l’ocupació temporal de la via pública que requereix d’autorització municipal i l’abonament de les taxes corresponents.

Quins són les obligacions del transportista?

Ha de transportar el mobiliari o els estris a la destinació acordada i és el responsable de les operacions de càrrega i descàrrega, tret que es pacti el contrari. Si fos així, estarà obligat a muntar, desmuntar, embalar, desembalar i col.locar al lloc que se li indiqui els béns objecte de la mudança. També té l’obligació d’informar sobre les normes administratives aplicables al trasllat, però no de comprovar si els documents posats a disposició seva són correctes i complets. D’altra banda, el portador ha de sol.licitar al consumidor informació precisa per a l’execució correcta de la mudança, com ara les condicions d’accés als habitatges, locals i establiments per al seu personal i vehicles.

Com es reclama?

L’acció per pèrdua o avaria dels béns objecte de la mudança s’extingeix si el destinatari no manifesta per escrit les seves reserves al portador o als seus auxiliars en el moment del lliurament o, en cas de pèrdues i avaries no aparents, dins dels set dies següents al del lliurament (sense comptar diumenges i festius).

I si no s’aconsegueix un acord hi ha un termini de prescripció d’un any per a anar als Tribunals de Justícia. També es pot acudir a arbitratge de transport o de consum, però són sistemes alternatius als Tribunals que tenen caràcter voluntari. Si el reclamat no accepta l’arbitratge, solament queda la via judicial.

Consells per a emportar-se la casa a coll amb èxit
 • /imgs/20110201/eco-domestica2-4.jpg
  Asseguri’s que contracta una empresa legalment establerta i que compta amb tots els permisos administratius. Sol.liciti sempre factura amb IVA.
 • No convé pagar l’import total per endavant. Negociï la forma de pagament i aboni un lliurament a compte. La resta, la pot pagar quan finalitzi la prestació del servei.
 • No oblidi tramitar la baixa dels subministraments del seu antic habitatge, notificar el canvi de domicilis, per exemple, als bancs, als presidents de les comunitats de propietaris, assegurances, etc.
 • Si contracta un servei de guardamobles, informi’s sobre el contracte d’assegurança, sobre els locals de l’empresa i sobre el servei de vigilància.
 • Si el pressupost ho permet, contracti també l’embalatge de béns i estris.
 • En cas contrari tingui en compte que és molt important l’elecció de les caixes i la seva identificació amb etiquetes, a més de la protecció dels objectes delicats. Recordi deixar a mà els articles més necessaris, com ara la roba de llit, les tovalloles, els medicaments, els articles d’higiene, els utensilis de cuina i de neteja, etc.
 • Deixi també per al final les plantes i per a alleujar la càrrega de treball permeti que els seus fills ajudin embalant les seves pertinences (joguines, roba…), però sempre amb la supervisió d’un adult.