El camí de l'electricitat

1 Gener de 2012
Img informe listado 669

El camí de l'electricitat

La Naturalesa ens concedeix el seu poder energètic a través dels quatre elements: foc, aire, aigua i terra, i l’home després els converteix en electricitat. De l’ús moderat i intel.ligent d’aquests recursos dependrà que l’espurna generada segueixi viatjant fins a casa nostra i a altres centres de consum.

L’energia es transforma

En una central de biomassa, un alternador converteix en elèctrica l’energia mecànica desenvolupada per una turbina de vapor. El mateix passa en una turbina eòlica, l’eix de la qual gira gràcies a l’impuls del vent. En les centrals hidroelèctriques és el corrent d’aigua la que s’encarrega de moure una turbina hidràulica, i les fotovoltaiques disposen de panells plens de díodes semiconductors que generen electrons quan reben una font lluminosa. El 2010, el 35% de l’energia elèctrica requerida a Espanya va ser d’origen renovable, tot i que encara és molt alt el percentatge de l’energia produïda per centrals nuclears i termoelèctriques.

/imgs/20120101/electricidad.jpgA la izquierda, aerogeneradores en la Sierra del Perdón (Navarra). A la derecha, central térmica de biomasa de Corduente (Guadalajara). Rubén García Blázquez

Augment de la tensió i transport

La central elèctrica disposa d’un transformador que augmenta la tensió de l’electricitat generada fins a valors compresos entre els 60.000 i els 400.000 volts. Ampliant la tensió i baixant la intensitat se’n facilita el transport a través de la xarxa d’alta tensió, que al nostre país supera els 38.000 quilòmetres. L’electricitat viatja mitjançant els cables conductors, comunament de coure o d’alumini, que van subjectes a les característiques torres metàl.liques. Per sobre dels conductors es desplaça també un cable de terra que protegeix la instal.lació de les descàrregues atmosfèriques. Les torres porten, al seu torn, uns aïlladors, fabricats en vidre, porcellana o material sintètic, que protegeixen els cables.

/imgs/20120101/electricidad1.jpgLa corriente eléctrica de alto voltaje viaja a través de cables conductores soportados por torres metálicas de gran envergadura. Rubén García Blázquez
/imgs/20120101/electricidad2.jpgPor encima de los cables conductores viajan cables de tierra que protegen al conjunto de descargas atmosféricas. Rubén García Blázquez
/imgs/20120101/electricidad3.jpgTodas las torres de electricidad, soporten alta o media tensión, llevan acoplados unos aisladores que evitan el contacto de los cables con las partes metálicas. Rubén García Blázquez

Subestacions i centres de transformació

La xarxa d’alta tensió arriba fins a les subestacions de transport, que s’encarreguen de reduir la tensió elèctrica per mitjà d’un transformador. Es componen de barres col.lectores, que connecten els components de la subestació; de seccionadors, que permeten aïllar la subestació del flux d’electricitat per a efectuar tasques de manteniment i reparació; del mateix transformador de potència, etc. Des de les subestacions de transport es distribueix l’electricitat fins als principals centres de consum. A mig camí, hi ha subestacions més petites, de repartiment, situades al costat dels nuclis de població, i que continuen rebaixant el voltatge per dirigir-lo als centres de transformació. Aquests últims subministren el corrent altern directament a les llars, que a Espanya es rep a 220 volts.

/imgs/20120101/electricidad4.jpgPlano general de una subestación. Recibe la electricidad de la red de alta tensión, rebaja su voltaje y la suministra a la red de distribución. Rubén García Blázquez
/imgs/20120101/electricidad5.jpgDetalle de un grupo de aisladores de una subestación. Rubén García Blázquez
/imgs/20120101/electricidad6.jpgSubestación de reparto. Rubén García Blázquez
/imgs/20120101/electricidad7.jpgEn España hay más de 38.000 kilómetros de líneas de alta tensión que transportan la electricidad desde las centrales hasta las poblaciones y centros de consumo. Rubén García Blázquez
/imgs/20120101/electricidad8.jpgLos Centros de Transformación rebajan la tensión hasta los 220 voltios, el voltaje de consumo de nuestros hogares. Rubén García Blázquez
/imgs/20120101/electricidad9.jpgUn simple interruptor da paso o corta el flujo de corriente eléctrica. Rubén García Blázquez