Permís de paternitat ampliat

Els qui hagin estat pares des de l'1 de gener passat poden gaudir de quatre setmanes de permís per paternitat, en lloc de les dues a què tenien dret fins ara
1 Febrer de 2017
Img economia domestica 2 listado

Permís de paternitat ampliat

/imgs/20170201/paternidad.jpg

Des de l’1 de gener passat ja es pot gaudir del permís per paternitat durant quatre setmanes en lloc de 13 dies. D’aquesta manera, es pretén fer un pas més en la conciliació de la vida personal i laboral.

En realitat no es tracta d’un nou permís de paternitat, sinó que s’aplica l’ampliació de la durada prevista ja des de 2009. Encara que es donava com a marge fins a l’1 de gener de 2013 per a posar en marxa la mesura, la implementació del permís paternal ha sofert una moratòria de tres anys més, sobretot a causa de la crisi.

Tanmateix, per fi ha arribat i pretén ser el primer graó per a equiparar, amb el temps, els permisos del pare i de la mare després del naixement d’un fill. A continuació es detallen els aspectes més importants d’aquesta ampliació:

Des de quan té efecte el nou permís per paternitat?

Des de l’1 de gener de 2017, els qui hagin estat pares (per naixement, adopció o acolliment) passaran a tenir un permís de quatre setmanes, en lloc dels 13 dies que podien tenir fins ara.

A més, al costat del permís de paternitat, hi ha el permís de naixement, que són dos o quatre dies segons que calgui fer un desplaçament o no i que paga l’empresa. També hi ha la possibilitat d’acollir-se al permís de lactància per a pares.

Qui té dret a gaudir de la prestació per paternitat?

Els treballadors, ja que és una prestació per a ells, no per a pares pel fet de ser-ho. Se’n poden beneficiar tant els funcionaris, els autònoms, els treballadors per compte d’altri…

Per a poder gaudir-ne, s’ha d’estar afiliat i en alta o en una situació assimilada a la d’alta. A més, cal tenir cobert un període de cotització de 180 dies dins dels set anys immediatament anteriors a la data d’inici del permís o, de manera alternativa, 360 dies cotitzats al llarg de la vida laboral, abans d’aquesta data.

Quan cal agafar el permís de paternitat?

És obligatori agafar les quatre setmanes immediatament després del naixement del fill o després del permís maternal? Es pot escollir entre aprofitar aquestes quatre setmanes després dels dos dies de permís de naixement o després de les 16 setmanes que corresponen a la mare. A més, les quatre setmanes s’han de gaudir en el termini de nou mesos després del dia del part. D’una altra manera, els dies no gaudits es perden.

On se sol·licita el permís de paternitat?

Quan el nadó hagi nascut, cal anar a les oficines de la Seguretat Social i emplenar el model oficial de Sol·licitud de Maternitat-Paternitat. A més, s’han de presentar els documents següents: certificat de naixement del nen, DNI, el certificat de l’empresa, l’última nòmina, el número de compte perquè s’hi faci l’ingrés i el Llibre de família actualitzat.

Quant es cobra en la prestació per paternitat?

Els pares que treballen tenen dret a aquest permís retribuït quan neix el seu fill (o en cas d’adopció o acolliment). Durant aquestes setmanes en què no s’acudeix al lloc de treball, es cobrarà el 100% de la base reguladora del sou. El que no se seguirà aprofitant són les dietes ni els xecs menjador, el transport… -no es tenen aquestes despeses, ja que no es va a treballar-. El permís de paternitat és una prestació que abona la Seguretat Social, no l’empresa, i paga el salari, no extres.

Es poden cedir dies a la mare?

No. La mare sí que pot transferir al pare una part del seu permís de maternitat. Hi ha un màxim de 10 setmanes de permís de maternitat que es poden cedir, per la qual cosa un pare pot gaudir del seu fill els dies de permís de naixement, les seves quatre setmanes i alguna setmana que li transfereixi la mare. En canvi, aquesta situació no sol donar-se: es transfereixen menys del 2%, segons la PIINA (Plataforma per a Permisos Iguals i Intransferibles per Naixement i Adopció).

Un aturat es pot aprofitar del permís de paternitat?

Si s’està gaudint del permís de paternitat i, durant aquesta situació es perd la feina, es continuarà percebent la prestació per paternitat el temps establert. Després, es passarà a la situació legal de desocupació i a percebre l’atur que correspongui. Si, per contra, s’està sense feina i es té un fill, se suspèn la prestació per desocupació i es passa a percebre la prestació per paternitat.

Protecció del treballador

/imgs/20170201/paternidad-bebe.jpg

Les mares que gaudeixen del permís de maternitat queden protegides durant els primers nou mesos del seu fill en el seu lloc de treball i els pares també.

Convé recordar que el permís de paternitat és un dret i no és obligatori aprofitar-lo. Un pare el pot utilitzar o no. I, fins i tot, encara que ho hagi sol·licitat, pot tornar a la seva feina abans que acabi el permís. I si s’aprofita, encara que sigui un dia, del permís de paternitat -no ocorre així amb el de naixement-, té protegit el seu lloc de treball fins que el fill compleixi nou mesos. L’acomiadament seria nul per defecte, tret que des de l’empresa es pogués demostrar que és procedent.