Pensions de jubilació

En quant quedarà la meva pensió de jubilació?

L'edat de jubilació puja als 67 anys, encara que els treballadors que hagin cotitzat 38 anys i mig podran retirar-se als 65 amb el 100% de la prestació
1 Març de 2011
Img eco domestica listado 437

En quant quedarà la meva pensió de jubilació?

/imgs/20110301/eco-domestica1.jpg
No cal tenir una bola de vidre al davant per concloure dient que el futur es presenta una mica més fosc, sobretot, arribada la jubilació. La reforma de les pensions aprovada recentment al Consell de Ministres té un objectiu clar: reduir les prestacions per a aquest col.lectiu els propers exercicis. Dos són, en particular, els punts clau: l’edat legal de jubilació s’eleva de 65 a 67 anys i s’amplia la base de cotització dels 15 als 25 anys. En línies generals, un treballador podrà jubilar-se amb aquesta edat cobrant la totalitat de la pensió, sempre que hagi cotitzat a la Seguretat Social un període mínim de 37 anys. Canvien, per tant, les regles del joc per a saber quant es cobrarà una vegada arribada l’etapa del retir daurat. Previsiblement, i segons els càlculs inicials, les pensions es reduiran una mitjana del 20% respecte de la quantia actual. Les modificacions afecten el col.lectiu de treballadors per compte propi i d’altri, els funcionaris, els aturats, els estudiants amb beques que cotitzen… En quant quedaran les seves pensions? Com es pot calcular ara la prestació?

Les claus

/imgs/20110301/eco-domestica2.jpg
Sens dubte, per a saber com s’ha de calcular la prestació que s’obtindrà una vegada abandonat el mercat laboral, convé conèixer els aspectes principals de la reforma. La combinació de totes aquestes variables, amb les seves excepcions, dóna lloc a una casuística molt àmplia:

Edat: és un dels punts més polèmics i que més debat ha aixecat entre la societat: l’edat legal de jubilació s’amplia dels 65 als 67 anys. En aquest cas, perquè el treballador cobri el 100% haurà d’haver cotitzat 37 anys, enfront dels 35 que s’aplicava ara. En qualsevol cas, la reforma preveu certes excepcions: la principal és que tots aquells treballadors que hagin cotitzat 38 anys i mig podran retirar-se als 65 cobrant el 100% de la prestació. No obstant això, el nou projecte té en compte algunes excepcions de treballadors que podran retirar-se amb la totalitat de la pensió abans dels 67 anys. Així es permetrà en feines d’especial duresa o perillositat: mineria, pesca, construcció, forces de seguretat o substàncies químiques.

Jubilació anticipada: L’edat mínima per a poder jubilar-se passa dels 61 als 63 anys. A aquesta edat se situa ara el dret voluntari per jubilar-se. Tanmateix, en aquest cas s’assumirà la rebaixa de la prestació. Podrà acollir-se a la jubilació anticipada des dels 61 anys si el treballador és acomiadat. En aquests casos es produeix una reducció en la quantia de la prestació del 8% per cada any d’anticipació, tret que l’interessat hagi cotitzat 40 anys o més; en aquest cas, la reducció serà del 7% cada any. Una de les novetats més importants i positives és que al col.lectiu d’autònoms es reconeix per primera vegada el dret a la jubilació anticipada en els mateixos termes que la resta de treballadors. També es preveu la jubilació anticipada excepcional per a situacions de crisi abans dels 61 anys. Per a optar-hi caldrà tenir 33 anys cotitzats.

Base de cotització: el període de càlcul de la pensió s’amplia dels 15 als 25 anys. Això implica, bàsicament, una reducció en la prestació. En l’actualitat, per a determinar la pensió es consideraven els salaris dels 15 últims anys cotitzats. A partir d’ara, es prendran els 25 últims exercicis de carrera laboral. La modificació, però, serà gradual i es posarà en marxa en dues fases. De 2013 a 2018 s’apujarà un any de cotització per cada any que passi. D’aquesta manera, el 2018 seran necessaris 20 anys per a percebre la pensió mínima. La segona fase anirà de l’any 2022 al 2027; en aquest últim exercici ja es prendran els 25 anys per a calcular totes les pensions. En qualsevol cas, la conseqüència principal d’aquesta modificació és que s’abaixarà el percentatge de la prestació a percebre, ja que, tradicionalment, com més s’apropa el treballador a l’edat de jubilació, més cobra pels complements salarials, l’antiguitat, les revisions de convenis etc. En general, els treballadors acumulen el millor salari els últims anys de la seva vida laboral. Si s’amplia l’interval de càlcul i s’hi incorporen exercicis amb bases més petites, lògicament es pressiona a la baixa la pensió.

Cotització mínima: el període mínim per a accedir a la prestació contributiva es manté en 15 anys, encara que amb aquesta cotització només es podrà cobrar el 50% de la base reguladora de la pensió.

/imgs/20110301/eco-domestica4.jpg
Vida familiar: Entre els aspectes positius de la llei s’inclouen modificacions relacionades amb la conciliació de vida familiar i laboral. El treballador que hagi de deixar el seu lloc de feina per a cuidar dels fills tindrà una cotització extraordinària a la Seguretat Social de nou mesos per descendent fins a un període màxim de dos anys.

Estudiants: Els becaris guanyen drets per a la seva jubilació. El nou projecte de llei reconeix com a períodes cotitzats la participació d’estudiants amb carrera acabada en programes formatius o d’investigació en les empreses, amb un període màxim de dos anys.

Com es fa el càlcul?

Amb totes aquestes variables al cap, ja s’està en disposició de trobar quina pot ser la pensió de jubilació a la qual es podrà optar. Per a poder cobrar-la, en qualsevol cas, un altre requisit bàsic és estar afiliat o en situació d’alta assimilada en la Seguretat Social.

/imgs/20110301/eco-domestica3.jpg
Calculadora en mà, el primer que cal saber és que la quantia dependrà dels anys cotitzats i de la base reguladora. Aquests dos aspectes permetran calcular el valor mensual en euros de la pensió. Per fer-ho cal prendre la base de cotització dels dos últims anys, més el que s’hagi cotitzat durant els 23 exercicis anteriors. Cal tenir en compte, a més, l’actualització de l’IPC. Posteriorment, aquesta quantitat, que és la base de cotització real, es multiplica per dotze (nombre de mesos que s’ha pagat a la Seguretat Social) i es divideix per 14 (ja que es tenen en compte les pagues extres). Aquest càlcul donarà lloc a la base reguladora.

El nombre d’anys cotitzats és un concepte base a l’hora del càlcul, ja que en funció de la seva quantia s’aplicarà un percentatge determinat sobre la base reguladora, que serà determinant per a estipular la pensió. Per exemple, amb 15 anys cotitzats s’aplica el 50%. Però per a cobrar el 100% serà necessari haver cotitzat 37 anys.

Segons un estudi sobre la reforma de les pensions elaborat per les universitats d’Extremadura i de València i premiat per la Fundació Edat & Vida i VidaCaixa, retardar dos anys l’edat de jubilació, dels 65 als 67 anys, suposarà una reducció de la pensió mitjana d’entre el 12% i el 15%, en funció dels anys d’afiliació a la Seguretat Social de la persona que es jubili. D’altra banda, la proposta d’elevar el període de càlcul de la pensió, reduirà al voltant d’un 8% el seu import. Si dels actuals 15 últims anys de cotització es passa als últims 25, la pensió mitjana, que avui suposa el 80% de l’últim sou, serà de només el 68%.

Pensions mínimes i màximes

En qualsevol cas, la reforma (igual que en l’actualitat) preveu l’existència d’unes pensions mínimes i màximes. Per a aquest exercici, la pensió mínima per a jubilats amb 65 anys amb cònjuge a càrrec és de 10.225 euros, xifra que equival a 852 euros al mes. Sense cònjuge, és de 601,4 al mes. D’altra banda, l’import màxim per al 2011 és de 2.497,91 euros al mes.

Exemples pràctics

Un exercici senzill de comparació permet comprovar que les pensions públiques es reduiran substancialment amb els canvis prevists.

Autònoms: l’avantprojecte de llei inclou un apartat especial dedicat als autònoms. En particular, exposa que s’aproparà la protecció del Règim Especial de Treballadors Autònoms al Règim General i es fixa l’objectiu que s’igualin les condicions de tots dos règims. Els treballadors per compte propi també es veuran afectats pels canvis en el període per al càlcul de la pensió, que es farà en funció de la cotització dels últims 25 anys i no dels 15, com fins ara. Amb el règim actual, és molt freqüent trobar casos d’autònoms que eleven voluntàriament la seva base de cotització els últims anys per cobrar més quan es jubilin. Amb la nova norma es veuran obligats a pagar més durant més temps. No obstant això, els autònoms podran seguir jubilant-se amb 15 anys cotitzats. Un exemple senzill: un paleta que treballa per compte propi i que declara uns 16.000 euros anuals, optaria avui a una pensió d’uns 887euros al mes. Amb els canvis introduïts (pujar de 15 a 25 anys el període de càlcul i elevar l’edat de jubilació), passaria a cobrar uns 715 euros, uns 85 euros menys.

Treballadors per compte d’altri: Els canvis afecten també el col.lectiu de treballadors per compte d’altri. Un funcionari amb un sou mitjà d’uns 22.000 euros i que podria aspirar a una pensió d’1.200 euros veurà reduïda la seva prestació en més de 90 euros amb les modificacions plantejades.

Estudiants: els estudiants tampoc no es queden fora dels canvis. En principi, afavorirà els becaris, ja que el projecte de llei preveu la possibilitat que les empreses cotitzin per aquests estudiants, fet que els afavorirà a l’hora de calcular la seva pensió. Això beneficiarà, entre d’altres, els estudiants MIR, que cotitzen des del principi de la seva carrera.