Eficàcia qüestionable de les gerres d'aigua amb filtre

L'Agència Nacional francesa de Seguretat Sanitària de l'Alimentació, el Medi ambient i Treball avalua la seguretat i eficàcia de les gerres d'aigua amb filtre
1 Juny de 2017
Img alimentacion 5 listado

Eficàcia qüestionable de les gerres d'aigua amb filtre

/imgs/20170601/jarra-filtro.jpg

Les gerres d’aigua amb filtre tenen com a objectiu netejar l’aigua abans de consumir-la i filtrar substàncies no desitjades com el clor. No obstant això, cal preguntar-se si aquest tipus d’utensilis són eficaços per a garantir la innocuïtat de l’aigua, tenint en compte a més que, en l’actualitat, l’aigua de l’aixeta és potable a Espanya i que, per tant, es pot consumir sense problema.

Abans d’arribar a les cases, l’aigua segueix un llarg camí en el qual exerceixen un paper important els controls, la vigilància i les anàlisis que en garanteixen la potabilitat per a minimitzar possibles riscos microbiològics o químics. El propòsit final és que l’aigua compleixi una qualitat sanitària apta. Així, doncs, l’ús d’articles com les gerres amb filtre no seria necessari, excepte en aquells casos on la qualitat de l’aigua pugui millorar.

Pros i contres

S’estima que aquestes gerres milloren la qualitat de l’aigua en termes de sabor i olor i que eliminen el gust de clor o redueixen la concentració de substàncies com el plom. Però un informe de l’Agència Nacional francesa de Seguretat Sanitària de l’Alimentació, el Medi Ambient i el Treball (ANSES) assegura que aquesta afirmació s’hauria de revisar perquè, de la mateixa manera que suprimeixen substàncies no desitjades, també és possible que es desfacin d’aquelles que sí que convé mantenir i que són beneficioses. Per a l’ANSES, aquests estris poden ser responsables de la disminució del pH o d’una alteració de la qualitat microbiològica de l’aigua, i això significa que esdevé un medi favorable per a la proliferació de microorganismes patògens, sobretot si l’aigua s’emmagatzema a temperatura ambient durant un temps.

A més, si bé l’informe de l’ANSES garanteix que no hi ha un risc per a la salut dels consumidors derivat de l’ús de gerres amb filtre, sí que conclou que la seva utilització pot conduir a l’alliberament de diversos contaminants (ions de plata o amoni) en l’aigua de beguda.

Cal considerar, recorda l’agència francesa, que les gerres de filtre són dispositius destinats al tractament d’aigua a la llar per al consum humà. No estan dissenyades per a fer que l’aigua no potable passi a ser-ho. Per tant, s’haurà de tenir en compte que el seu ús és sobretot per a millorar les qualitats organolèptiques de l’aigua o per a eliminar alguns metalls com el plom. No obstant això, alguns estudis elaborats per la Direcció general francesa de Competència, Consum i Repressió de Fraus (DGCCRF) demostren que es poden alliberar substàncies indesitjables a l’aigua.

Recomanacions d’ús

Per a assegurar un ús eficient de les gerres d’aigua amb filtre, l’ANSES aconsella:

  • Llegir les instruccions d’ús, de neteja de la gerra i de substitució regular del filtre en contacte amb l’aigua.
  • Desar la gerra amb l’aigua a la nevera i consumir-la dins de les 24 hores després de la filtració.
  • Fixar-se en els consells dels fabricants.

Els experts afirmen que es troben amb certes complicacions a l’hora de determinar els riscos reals d’aquests objectes, ja que hi ha una gran diversitat de materials utilitzats, de sistemes de filtració i una manca de coneixement precís de la composició dels filtres. També recorden un punt molt important: que els materials, tant de gerres com d’ampolles i filtres, compleixin els reglaments relatius als components que entren en contacte amb els aliments.

Aigua de l'aixeta o embotellada?

/imgs/20170601/agua-botella.jpg

Qualsevol de les dues opcions, tant l’aigua de l’aixeta com l’embotellada, són vàlides des del punt de vista de la qualitat i la seguretat. Sempre que l’aigua de distribució segueixi les normes i apliqui les condicions que estableixen les autoritats sanitàries respecte de l’estabilitat biològica de la xarxa de distribució, els avantatges sanitaris són semblants.

Sí que s’ha de tenir en compte que, en el cas de l’aigua de l’aixeta, l’origen és divers, ja que pot procedir de rius, llacs o aqüífers. Aquesta diversitat fa que l’aigua tingui una composició molt variable i que, per tant, requereixi unes tècniques diferents de tractament perquè el resultat sigui un aigua amb les mateixes garanties de seguretat.

L’aigua embotellada també és un producte d’alta qualitat que segueix uns controls estrictes en totes i cadascuna de les baules de producció. L’objectiu és envasar l’aigua de manera que en quedin garantides les característiques originals de composició i puresa i que arribi al consumidor seguint totes les normes de qualitat i seguretat alimentàries.

El de l’aigua embotellada és un dels sectors més reglamentats, tant en l’àmbit europeu com en l’estatal i l’autonòmic. En l’àmbit europeu, el sector de les aigües de beguda envasades ha creat la “Guia de Bones Pràctiques” a partir de la qual s’estableixen els requisits d’autocontrol que es basen en la metodologia de l’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC), una eina amb la qual les indústries del sector garanteixen la seguretat de l’aigua a través dels autocontrols en totes les fases: captació, conducció, envasat i emmagatzematge.