De onde vén ese alimento?

Nun mundo globalizado, as tendas ofrecen cada vez máis variedade de produtos importados doutros países. Isto ten moitas implicacións en diferentes ámbitos, como a economía ou o medio ambiente. Por iso nos preocupa cada vez máis como consumidores. Pero esa información non sempre se indica e, ás veces, resulta confusa ou incompleta.
1 Setembro de 2023

De onde vén ese alimento?

As nosas demandas como consumidores evolucionaron moito nas últimas décadas. Hai corenta anos a prioridade era encher a cesta da compra e facelo con alimentos seguros e fiables. Un pouco máis tarde comezamos a interesarnos polos aspectos relacionados coa saúde e, na actualidade, preocúpannos todas esas cousas e moitas máis, como o impacto ambiental, o benestar animal ou o comercio xusto.

Esta evolución explícase en boa parte polos cambios que foron sucedendo na nosa contorna. Un deles é a globalización, que entrou en escena aproximadamente hai dúas décadas. Co aumento do comercio internacional e a deslocalización de moitas empresas produtoras, comezamos a ver como moitos dos produtos que comprabamos eran importados desde outros países. Isto converteuse nunha inquietude para moitas persoas, que recean dos produtos de fóra por diferentes motivos: porque pensan que son peores ou menos seguros, polo impacto sobre o medio ambiente que implica o transporte, polo seu efecto negativo sobre a economía local, pola explotación laboral ou de recursos…

A pesar desta preocupación, na actualidade a información sobre a orixe só se indica na etiqueta dalgúns alimentos. Ademais, en moitos móstrase de forma confusa, así que ás veces despístanos.

Que di a lei?

Segundo a lexislación Regulamento 1169/2011 debe indicarse o país de orixe ou o lugar de procedencia dun alimento sempre que a falta de tal indicación poida inducir a engano aos consumidores. Pero en circunstancias normais, non hai necesidade de facelo. Por iso a maioría dos alimentos non mostra a orixe. Neses casos só é obrigatorio para algúns en concreto, nos que debe mostrarse sempre, como o mel, as froitas e vexetais frescos, o peixe, a carne, o aceite de oliva, os ovos ou o leite e produtos lácteos.

En principio, desde a nosa posición como consumidores, podemos ver a indicación da orixe como unha vantaxe indiscutible e quizá nos preguntemos que motivos pode haber para non incluíla en todos os alimentos, especialmente a estas alturas, cando a etiquetaxe tende a ser cada vez máis transparente. Con todo, a realidade demostra que incluír esta información non sempre é fácil.

Alimentos que nos que se debe mostrar a orixe
 • Froitas e vexetais frescos
 • Leite e produtos lácteos
 • Augas minerais naturais
 • Aceite de oliva
 • Ovos
 • Peixe
 • Mel
 • Carne: vacún, porcino, ovino, caprino e aves de curral (fresca, refrixerada ou conxelada)
 • Viño

Os problemas do leite

Un exemplo. No ano 2015, o sector lácteo industrias lácteas e organizacións agrarias aprobou case por unanimidade facilitar información sobre a orixe do leite, unha medida apoiada tamén pola gran maioría dos consumidores. O Ministerio de Agricultura elaborou un proxecto para facelo realidade. Dese modo, os consumidores terían máis información e os produtores venderían máis, o que compensaría a balanza comercial, porque en España se importaban tres veces máis produtos lácteos da Unión Europea dos que se producían.

Pero atopouse coa oposición da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC), adscrita ao Ministerio de Economía. Este organismo emitiu un informe no que sinalaba que a inclusión da orixe podía ser relevante para o consumidor, pero tamén podía constituír unha restrición á libre circulación de mercadorías e, por tanto, á competencia. Por iso, expresou a conveniencia “de extremar a precaución á hora de introducir esta clase de obrigacións” e instou o Ministerio de Agricultura a xustificar mellor os motivos que apoiasen a proposta.

Con ese fin realizáronse enquisas entre os consumidores, coas que se xustificou ante a Comisión Europea, que a orixe do leite e os produtos lácteos é unha información demandada pola maioría en España e, ademais, vinculan a mención do país de orixe á calidade do alimento. Finalmente aprobouse a medida, que obrigaba a indicar o país de muxidura e o país de transformación do leite (de vaca, ovella e cabra) e nos produtos que contivesen máis dun 50 % de leite. Iso si, a medida tiña carácter experimental, así que soamente ía ter vixencia durante un período de dous anos. Ao final entrou en vigor en xaneiro de 2019 e prorrogouse ata o 22 de xaneiro de 2025.

En definitiva, a inclusión da información sobre a orixe na etiqueta dos alimentos é unha cuestión sobre a que existen posicións enfrontadas. Por iso ás veces non leva a cabo.

Como debe mostrarse a orixe
 • País de orixe. Os produtos elaborados enteiramente nun só país. “Orixe: España”
 • Lugar de procedencia. Calquera lugar do que se indique que procede un alimento e que non sexa o país de orixe. Por exemplo, nun peixe débese indicar a zona de pesca da FAO, así como a denominación da zona expresada en termos comprensibles polo consumidor. Por exemplo: “Atlántico Nordeste ou FAO 27”.
 • Razón social: o enderezo da empresa. Non informa sobre a procedencia do alimento nin ten por que estar relacionada con ela. Por exemplo; “Aceitunas La Olivera. C/ de la Fuente, 28080 Madrid”.
 • Alimentos en cuxa produción interviñeron varios países. Debe indicarse o país onde se levou a cabo a última transformación ou elaboración substancial. Pero tamén, a orixe do ingrediente que se asocia inherentemente co produto. Por exemplo: “Pementos procesados en España. Orixe dos pementos: Perú”.
 • Produtos nos que se mostran motivos asociados a un país, pero proceden doutro. Debe mostrarse a orixe para evitar confusións. Por exemplo: galletas que mostran unha imaxe do acueduto de Segovia, pero que proceden de Italia.
 • Produtos nos que se mostran motivos asociados a España, elaborados en España, pero cuxo ingrediente principal (se supera o 50 % ou o asociamos co nome do alimento) procede doutro país. Por exemplo: galletas cunha imaxe do acueduto de Segovia, elaboradas en España, pero con fariña procedente de Italia; “Orixe da fariña: Italia”.

Pero non sempre é necesario…

 • Alimentos en cuxo envase se fan mencións xeográficas que non fan referencia á orixe. Por exemplo: galletas onde se indica “gañe un sorteo a Nova York” e se mostra a bandeira dos EUA.
 • Alimentos cuxo nome habitual inclúe un lugar xeográfico que forma parte del. Por exemplo, salchichas de Frankfurt, galletas danesas ou fabada asturiana.
 • Alimentos cuxa marca fai referencia a un lugar xeográfico. Por exemplo, “Garbanzos La Asturiana” (a non ser que resulte enganoso).

Mesmo produto, distintos lugares

Outras veces, non é fácil saber a orixe dun alimento. Imaxinemos unha bebida de café lista para tomar: é posible que os grans de café se colleitaran nun país, se tostaran noutro diferente e que nun terceiro se moan e se infusionen para envasalos. Que país se considera como orixe? Polo xeral, cando interveñen máis países na produción dun alimento, considérase que o produto ten a súa orixe no que se levou a cabo a súa última transformación ou elaboración substancial. Neste caso, en principio, sería o país onde se moa, se infusiona e se envasa. Pero, por outra banda, o café é o ingrediente principal, así que debería mostrarse a orixe do gran.

A lexislación que regula a indicación da orixe dos alimentos é algo ambigua, así que está suxeita a diferentes interpretacións e non sempre é fácil entender que medida debería adoptarse en cada caso. Por outra banda, podemos atopar produtos que proceden dun lugar, pero parecen vir doutro. Por exemplo, unha caixa de galletas que mostran no seu envase unha bandeira de España xunto con imaxes de monumentos típicos deste país, pero que en realidade foi elaborada en Italia. Neste caso, debe indicarse a súa verdadeira orixe (“Italia”), porque pola contra podería levar a erro.

Imaxinemos agora que esas galletas, con esa mesma caixa que mostra motivos asociados a España, están elaboradas realmente neste país, pero o seu ingrediente primario, neste caso a fariña, procede de Italia. Neste suposto debería indicarse a orixe da fariña. Isto só é aplicable cando se trata dun ingrediente primario, é dicir, cando falamos dun ingrediente que supón máis do 50 % do alimento ou cando asociamos ese ingrediente co nome do produto.

Incumprimentos e fraudes

É obrigatorio, pero non se indica. En moitos produtos que se venden a granel é obrigatorio indicar a orixe, concretamente en vexetais como froitas, hortalizas e legumes; tamén en peixes e en carnes (frescos, refrixerados ou conxelados). Con todo, hai comercios onde a información que se mostra se reduce soamente ao nome do produto e o prezo, obviando o resto dos datos obrigatorios.

Fraudes nos produtos de máis valor. En certos casos prodúcense moitas fraudes nos produtos de alto valor económico, como o aceite, o viño ou o xamón. Un dos exemplos máis representativos é o do azafrán. Unha investigación realizada en 2016 mostrou que o 50 % das mostras analizadas era fraudulentas porque se indicaba que a súa orixe era España, cando en realidade se trataba doutro
máis barato e de peores características, procedente de países como Marrocos, Irán ou India. Tamén foi moi rechamante un caso ocorrido en 2018 en Francia, onde se venderon dez millóns de botellas viño rosado coma se fosen dese país, cando en realidade procedían de España.

Segundo os datos de EIT Food, organización alimentaria non gobernamental que conta co apoio da Unión Europea, España é o país da UE onde se rexistran máis casos de fraude relacionada coa orixe. Normalmente de produtos internos que se etiquetan con orixes que non son certos, xa sexa porque supostamente provén dunha provincia cando realmente é doutra ou azafrán que supostamente é de España cando en realidade é de China.

Cando o engano afecta á seguridade. Cando se comete este tipo de delitos, ás veces non se trata simplemente dunha fraude relacionada coa orixe, senón que tamén pode afectar á natureza do produto, ás súas características organolépticas e á súa seguridade. Por exemplo, en 2022 comisáronse en España 10 toneladas de suposto azafrán que en realidade estaba constituído por febras de gardenia procedentes de China, modificadas para evitar a detección. Este composto non considera un alimento na Unión Europea. Ese produto non seguiu canles legais e non foi sometido aos pertinentes controis para asegurar a súa inocuidade, o que quizais podería pór en risco a saúde dos consumidores de non ser detectado a tempo.

Que pasa cando se menciona un lugar que non é a orixe?

Nalgunhas ocasións podemos atopar produtos que fan referencia a lugares xeográficos de distintos modos. Isto podería levarnos a pensar que deben mostrar obrigatoriamente a información sobre o país de orixe ou o lugar de procedencia, pero se esas referencias non están destinadas a proporcionar información ao consumidor sobre a orixe, non é obrigatorio facelo.

Por exemplo, nun produto no que se indique a frase “Participe no sorteo dunha viaxe a Francia” xunto cunha bandeira dese país para acompañar a promoción. Estas mensaxes non se refiren á procedencia do alimento, así que non é obrigatorio indicar a orixe, a non ser que se fagan de forma enganosa ou dean lugar a erro.

No caso de preparacións ou alimentos que inclúen nomes de lugares xeográficos que forman parte da denominación, tampouco é obrigatorio indicar a orixe. Por exemplo, as salchichas de Frankfurt, a fabada asturiana, o cocido madrileño, o chourizo de Pamplona ou a mostaza de Dijon… No caso de que unha marca rexistrada faga referencia a un lugar xeográfico, tampouco hai obrigación de indicar a orixe. Por exemplo, Garvanzos La Asturiana.

Por que se importan produtos doutros países?
 1. Ás veces resulta máis rendible. Pode parecer contraditorio que traer un alimento desde a outra punta do mundo resulte máis rendible que producilo no propio territorio. Pero ás veces é así. Explícase pola produción a grande escala, que reduce os custos, polo baixo prezo do transporte e polas condicións de traballo que existen neses países, sobre todo, os soldos comparativamente máis baixos.
 2. Para cubrir a demanda. Hai veces que a produción local non é suficiente para cubrir toda a demanda. Ocorre por exemplo con moitos legumes. Segundo o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, en España consumimos no ano 2017 ao redor de 42.100 toneladas de lentellas, pero soamente se cultivaron unhas 24.400 toneladas, así que houbo que importar o resto, algo que se fai habitualmente de países como os Estados Unidos de América, Canadá ou Arxentina, por pór algúns exemplos.
 3. Para romper a estacionalidade. Ocorre sobre todo con algunhas froitas. Un dos exemplos máis claros é o das laranxas. En España a produción nacional chega ao mercado aproximadamente a finais de outubro e principios de novembro. Pero a principios de setembro tamén podemos comprar laranxas porque estas impórtanse desde outros países, como Sudáfrica, onde a produción se adianta no tempo. E o mesmo ocorre para moitas outras froitas, como melóns ou sandías. Isto non só se fai para que poidamos dispor deses alimentos durante máis tempo, senón tamén para asegurar a subministración de materias primas en empresas transformadoras. Por exemplo, unha empresa envasadora de pementos teríao máis difícil para manter a súa actividade ao longo de todo o ano se non importase esas materias primas en épocas nas que a produción local é escasa e o seu prezo elevado.
 4. Para dispor de produtos que non son propios das nosas latitudes. O motivo máis obvio polo que se importan alimentos é para poder dispor daqueles que non se producen no noso territorio, xa sexa por motivos culturais, climáticos ou doutro tipo. Por exemplo, ingredientes exóticos da gastronomía doutros países, como wasabi ou alga kombu, ou ben, froitas como a pitaia ou o maracuxá.