Patricia de Roda, Directora de la Fundació Lealtad

"Encara h iha un gran desconeixement entre la població sobre com funcionen aquestes organitzacions"

1 febrero de 2012
Img entrevista listado 761

Són transparents les ONG a Espanya?

En aquests 10 anys d’activitat de la Fundació Lealtad, 2.000 ONG han mostrat el seu interès per gestionar amb transparència. Els resultats de les anàlisis que efectuem superen cada any el 85%, un nivell elevat de compliment dels Principis de Transparència, que posa de manifest el compromís de les ONG.

En quina posició es troben respecte de la resta d’Europa?

La Fundació Lealtad és el membre espanyol de l’ICFO (International Committee on Fundraising Organizations), un fòrum internacional d’avaluadors d’ONG creat el 1958. La diferència principal amb els països de l’entorn és que en aquests l’avaluació o la certificació d’ONG està més instaurada i hi ha un nombre més gran d’organitzacions acreditades. Així mateix, els donants d’aquests països estan més acostumats a sol.licitar i consultar informació relacionada amb la transparència i les bones pràctiques de gestió.

Les organitzacions tenen la confiança de la població?

Les ONG figuren entre les institucions més valorades pels ciutadans. No obstant això, el nivell de donacions es manté baix en relació amb altres països del voltant. Ha d’augmentar el nombre de ciutadans disposats a donar i a contribuir a la sostenibilitat i la independència de les ONG. Considerem que la confiança per donar és bàsica i aquesta es fomenta a posar a disposició del donant (particular o empresa) informació independent, completa i objectiva sobre l’ONG i la seva gestió.

Per què alguns donants tenen dubtes respecte de la destinació dels fons?

Les ONG són institucions complexes que desenvolupen un nombre de projectes important, compten amb personal voluntari i remunerat, moltes gestionen pressuposts elevats i, en el cas de les ONGD, treballen en diferents països. Encara hi ha un gran desconeixement entre la població sobre com funcionen aquestes organitzacions.

Els donants se n’han d’informar millor?

Han d’assumir certa responsabilitat, informar-se i preguntar a l’ONG abans i després de donar. Aquest diàleg repercuteix que les organitzacions siguin més obertes, transparents i eficients. La comunicació recurrent de l’ONG amb la societat és fonamental per a incrementar la confiança i ampliar i fidelitzar la seva base social (socis, voluntaris, etc.). El detall de la informació facilitada i el fet que el missatge sigui veraç i no indueixi a error reflecteixen el tarannà transparent.

Què defineix una donació responsable?

Consisteix a informar-se abans de fer la donació i comprovar després el seu impacte i el treball de l’ONG. Incentiva que les organitzacions es comuniquin més intensament amb la societat, retin comptes de les seves activitats i siguin més eficaces.

La donació en línia facilita la col.laboració o genera més dubtes?

Alguns estudis recents demostren la disposició dels usuaris d’Internet a col.laborar. No obstant això, accions com les campanyes de firmes o la difusió de les activitats entre la xarxa de contactes se situen molt per davant de l’aportació directa de diners. Això es pot deure al fet que el donant s’inclina per vies més tradicionals, al fet que algunes ONG manquen d’aquest mitjà de col.laboració i al rebuig a facilitar dades bancàries per Internet. La Fundació Lealtad aconsella que en les donacions en línia s’exigeixi el mateix nivell de seguretat que en les compres per Internet.

Com es té garantia que una donació és segura?

Els Principis de Transparència i Bones Pràctiques que guien l’anàlisi de la Fundació Lealtad són indicadors intermedis. S’analitza el seu compliment mitjançant l’examen de la documentació aportada per l’ONG i entrevistes als seus empleats i voluntaris. No es fa una comprovació dels projectes sobre el terreny, ja que resultaria molt complex i car. No obstant això, aquests indicadors proporcionen una informació bastant precisa sobre les bones pràctiques de les organitzacions.

En què es basen aquests Principis?

Són recomanacions sobre transparència, bon govern i gestió. Per a dissenyar-les, es va tenir en compte la informació requerida pels ciutadans i es van estudiar models implantats amb èxit en països com els Estats Units i el Regne Unit. A més, es va consultar plataformes i coordinadores d’ONG, organitzacions, Administració Pública i experts del Tercer Sector. Les ONG van participar en el procés de disseny i revisió dels indicadors.