Andrés Hermida Trastoy, Secretari General de Pesca del MAGRAMA

"Els controls de productes de pesca il·legal a Espanya són els més eficaços de la Unió Europea"

1 enero de 2016
Img entrevista listado 1077

Quina quantitat de pesca il·legal entra a Espanya?

No n’hi ha xifres oficials. Les estimacions sobre la pesca il·legal al món assenyalen fins a 26 milions de tones amb un valor de més de 21.000 milions d’euros. Els controls per a productes de pesca de tercers països que fa la Secretaria General de Pesca són els més eficaços de la Unió Europea (UE), amb un 100% de les partides. Espanya és capdavanter a escala comunitària en xifres de rebutjos.

Com afecta el medi ambient i l’economia?

Té un impacte molt greu. En l’àmbit ambiental, suposa un risc evident per a la sostenibilitat dels recursos pesquers, ja que es fa al marge de les mesures de gestió sostenible i les recomanacions científiques, dos dels tres puntals de la política de pesca del ministeri. Pel que fa a l’economia, és una competència deslleial per als operadors legals, ja que es redueixen els seus beneficis.

Qui hi ha darrere d’aquesta pesca il·legal?

És molt complicat identificar-ne i desmantellar-ne els responsables. La pesca il·legal no coneix fronteres, el mercat és global. Les seves captures es poden fer en un calador, descarregar-se en un port llunyà, fins i tot en transbordaments il·legals al mar, comercialitzar-se en qualsevol lloc del món per canals de venda paral·lels i, finalment, barrejar-se amb els productes legals. Tot i això, Espanya ha aconseguit, gràcies a actuacions com les operacions “Sparrow”, identificar algunes trames, inclòs l’ús d’empreses pantalla o fantasma que han dut a terme aquestes pràctiques il·legals durant anys, i procedir contra elles.

Com poden saber els ciutadans si consumeixen peix il·legal?

S’han fet millores evidents en matèria de traçabilitat, informació al consumidor i etiquetatge dels productes pesquers. Tots els productes de la pesca i l’aqüicultura han de ser coneguts en totes les fases de producció, transformació i distribució, des de la captura o la collita fins a la fase de venda al detall, on han d’etiquetar-se correctament i donar una informació mínima al consumidor. Això permet conèixer amb més exactitud l’origen de les captures i facilitar a tots els operadors de la cadena de comercialització que adquireixin productes de proveïdors fiables.

La Llei de Pesca s’ha renovat i endureix les penes i les sancions. Com està sent la seva aplicació?

La modificació de la Llei de Pesca funciona correctament, creant un entorn amb sancions efectives, dissuasòries i proporcionades. Un fruit molt palpable són les esmentades operacions “Sparrow” que, gràcies a les noves eines i capacitats, han permès detectar activitats il·legals vinculades a ciutadans i empreses espanyoles, i possibilitarà les sancions més altes vistes fins al moment al nostre país.

Quines mesures adopta el MAGRAMA per aconseguir que la pesca a Espanya sigui sostenible?

Des de 2012, el control de les activitats pesqueres a Espanya té un enfocament integral i coordinat, en el qual conflueixen les activitats de vigilància i inspecció i la mateixa lluita contra la pesca il·legal i el control de les importacions. S’ha reforçat la col·laboració entre el MAGRAMA i altres organismes que efectuen controls, com les comunitats autònomes, la Guàrdia Civil, l’Armada i tercers països. Ens hem dotat de noves eines de control, com ara noves tecnologies o la millora de la capacitació i el coneixement dels nostres inspectors. Tot s’enquadra en el tercer puntal de la nostra política, el control i compliment (a més dels dos citats abans), que ens ha situat al capdavant mundial en la lluita contra la pesca il·legal.

Què hi podem fer els consumidors?

Encara hi ha recorregut per a millorar la conscienciació de tots, especialment pel que fa a la competència deslleial per als pescadors responsables i al risc per a la sostenibilitat dels estocs pesquers. Només des del treball de tots, incloent-hi el mateix sector pesquer, consumidors, ONG, científics i administracions, és possible lluitar contra aquesta xacra. S’han habilitat partides pressupostàries específiques, també de fons comunitaris, destinades, entre altres actuacions, a campanyes informatives. El ciutadà ha d’exigir al punt de venda tota la informació i, sobretot, l’origen de la mercaderia que adquireix i rebutjar els productes que incompleixin les normes.