Repartiment de béns de guanys en un divorci

Davant de la signatura d'un divorci, cal dur a terme un inventari dels béns i deutes per a fer-ne la distribució
1 Desembre de 2016
Img economia domestica 2 listado

Repartiment de béns de guanys en un divorci

/imgs/20161201/Matrimonio2.jpg

Quan una parella es casa en règim de guanys, els béns -i també els deutes- que s’hagin adquirit durant el matrimoni pertanyen als dos cònjuges i han de distribuir-se de manera equitativa. Ara bé, abans de repartir aquests béns, se n’ha de fer un inventari detallat i és posteriorment quan es poden distribuir (millor amb l’ajuda d’advocats experts en la matèria).

En tot cas, a l’hora d’iniciar un procés de divorci, convé tenir clars alguns conceptes:

Què són els béns de guanys?

Són béns de guanys els comuns dels dos cònjuges que procedeixen dels guanys obtinguts durant el matrimoni. Es considera que són guanys mentre no es provi que pertanyin privativament a un dels dos cònjuges.

Abans del repartiment, cal determinar els guanys obtinguts per qualsevol dels cònjuges. Després, ja poden liquidar-se i distribuir-se. Quan es liquiden els béns, aquests passen de ser propietat comuna a propietat individual de les persones que van formar el matrimoni.

Quan s’han de repartir els béns de guanys?

No hi ha termini legal per al repartiment, però el més desitjable, ràpid i menys costós és fer-ho quan la parella es divorcia, tal com explica l’expert David Granados, d’Am-Abogados.

També és més avantatjós fer-ho al mateix temps, ja que l’adjudicació dels béns per divorci està exempta d’alguns impostos.

Tanmateix, pel fet que en un divorci hi ha qüestions emocionals de pes, és molt habitual deixar aquest tràmit per a un moment posterior i assenyalar en el conveni de divorci que el repartiment es farà després, per mitjà del procediment de liquidació del règim econòmic matrimonial.

Com tota escriptura pública davant notari, el procediment té un cost. A més, després de l’adjudicació, caldrà inscriure de nou els béns en el Registre Civil i en el Registre de la Propietat, a nom del nou propietari. Les despeses dependran de la quantia dels béns que es distribueixin, ja que no és el mateix repartir un sol habitatge que diverses cases, més un local, un terreny i dos o tres vehicles.

Passos per al repartiment

/imgs/20161201/Divorcio.jpg

Per a repartir els béns de guanys, cal seguir una sèrie de passos previs a la distribució de béns: efectuar un inventari on aparegui l’actiu (habitatge, terrenys, estris…) i el passiu (deutes) del matrimoni. Si hi ha acord mutu, tot és molt senzill i es pot incloure el repartiment de béns en el conveni regulador que presentin amb la demanda de separació o divorci.

Tot i això, quan no és possible arribar a acords respecte de l’adjudicació del patrimoni, cal liquidar-ho per via judicial, opció menys desitjable i bastant més costosa, ja que es necessita advocat i procurador. En aquests casos, convé realitzar els tràmits següents:

  1. Sol·licitar inventari. En el moment de presentar la demanda, un dels cònjuges fa la seva proposta d’inventari, on hi ha actius i passius. Ha d’incloure documents justificatius, com ara factures, escriptures, contractes, etc.
  2. Fer inventari. Es posa data per a anar al jutjat i fer inventari. Si algun dels cònjuges no hi compareix, s’entén que està d’acord amb la proposta de l’altre. Si els dos hi van i arriben a un acord sobre la proposta d’inventari, es dóna per conclòs l’acte. I, si hi ha disputes, se’ls citarà a una vista per a resoldre la controvèrsia i el jutge dictarà una resolució en la qual aprovarà l’inventari.
  3. Dissolució de la societat. Després de dictar la resolució en la qual aprova l’inventari, el jutge estableix la disposició i l’administració dels béns comuns. Es dissol la societat de guanys.
  4. Proposta de liquidació de béns. Es fa una proposta de liquidació i cada cònjuge pot incloure en la seva part alguns béns sobre els quals té preferència. Si el valor dels béns supera aquells que s’atribuiran a l’altre cònjuge, ha d’abonar la diferència en diners.
  5. Repartiment dels béns. Quan s’admet aquesta sol·licitud, s’assenyala el dia i l’hora en què els cònjuges han de comparèixer. Si un dels cònjuges no ho fa, s’entén que hi està d’acord i conclou l’acte. Si no es posen d’acord (bastant comú) es nomena un comptador i perit perquè avaluïn els béns. En dos mesos el comptador ha d’elaborar un escrit on indiqui els béns que formen el patrimoni, el seu valor i els que s’assignaran a cada cònjuge.
  6. Al·legacions. Després de la presentació de l’escrit del comptador, hi ha 10 dies per a formular per escrit en quins punts i per què hi ha desacord amb el repartiment. Si no hi ha escrit o hi estan d’acord, el jutge dicta una resolució en què aprova la liquidació.