Responsabilidade extracontractual do metro. Danos a pasaxeiros