Prazos das aseguradoras para aboar indemnizacións e xuros de mora