Os xuíces de Valencia declararán de oficio a nulidade dos xuros de mora ou por non pagamento nos empréstitos de bens e servizos superiores ao 16 %