Vendeu a vivenda antiga pensando que lle darían a nova na data acordada