Se non hai testamento, os herdeiros poden merca-la parte da propiedade que lle corresponde ó cónxuxe que a ten en usufructo