Se a calidade dos materiais nunha obra non é a acordada, cómpre esixi-la súa substitución