A sociedade de gananciais pode liquidarse trala sentencia de divorcio