Cóbranlle, por descubertos na conta, un 29 % de xuros de mora e comisións de descuberto