Asina un contrato de aproveitamento por quenda de bens inmobles durante o período de proba, pero arrepíntese e non lle permiten romper o contrato