A aseguradora págalle os honorarios íntegros ó avogado do asegurado