Bidaia konbinatuak

Bidaia-kontratuan agertzen diren baldintzak, funtsezkoak ezer eskatu ahal izateko

Arazorik ez izateko, oporrak planifikatzea eta kontratuan ezarritako baldintzak betetzen ez badira ditugun eskubideak ezagutzea izaten da eraginkorrena
1 ekaina de 2001

Bidaia-kontratuan agertzen diren baldintzak, funtsezkoak ezer eskatu ahal izateko

Aseguruen Europako Konpainiaren arabera, iazko uztailean oporraldia hasi zuen estatuko hamaika milioi bizilagunetik 325.000k aldaketak izan zituzten euren hegaldietan. Ekipajea galtzea eta kalteak izatea ere sarri-sarri gertatzen da eta gure oporretako protagonista bihur liteke.

Bidai agentzien zerbitzua ere arazo-iturri izaten da, urtero milaka erreklamazio egiten baita horien aurka iruzurrezko publizitatea, zerbitzuak ez betetzea etab. tarteko. Izan ere, sektorea oso konplexua da eta agentziek antolaturiko oporraldietan gerta daitezkeen arazoen kasuistika oso zabala. Baina erabiltzaileek ere badute euren erantzukizun zatia: jendeak ez ditu ezagutzen bidaiak kontratatzean kontsumitzaileak dituen eskubideak, erreklamazioak egiteko epeak eta bideak, eta bidaia prestatzeko inprobisazioa maite izateak eta prestakuntza guztia azken unerako uzteko ohiturak ere larriagotu egiten dute arazoa.

CONSUMERek, 1995eko Bidaia Konbinatuen Legean oinarritutako txosten honetan, agentzia batean bidaia kontratatzen dugunean sortzen diren zalantzei erantzun nahi die eta baita informazio orriek zer jaso behar duten, tarifak aldatu baldin badira nola erreklamatu, edo aurrerapena ordaindu ondoren ezustekoak sortzen badira bidaiari nola uko egin ere.

Informazio orria

Paradisua diruditen lekuen argazkiak, ametsetako hotelak eta txango ahaztezinen deskripzioak baliatzen dira erabiltzaileak bidai agentzia baten zerbitzuak kontrata ditzaten konbentzitzeko. Baina bidaia konbinatuei buruzko informazio orriek honako informazioa ere jaso behar dute:

 • lekuak eta garraio bideak, horien ezaugarriak eta klaseak barne.
 • bidaiaren iraupena, ibilbidea eta egutegia.
 • ostatuen zerrenda, bakoitzaren mota, kokapena, kategoria, ezaugarri nagusiak eta, hala badagokio, homologazioa eta sailkapen turistikoa adierazita.
 • atzerrira irteteko baldin bada, pasaporte, bisatu eta osasun aldetik bete beharrekoei buruzko informazioa.
 • prezioa, honako hauek zehaztuta: bidaia konbinatuaren zenbatekoa, aukerako txangoen gutxi gorabeherako tarifa, aurrerapenaren zenbatekoa edo ehunekoa eta gainerakoa ordaintzeko epeak eta, hala badagokio, finantzaketarako aukerak.
 • bidaia egin dadin gutxieneko inskripzio kopurua, horrelakorik ezartzen baldin bada eta bidaia bertan behera uzteko azken eguna.
 • erantzukizun, kantzelazio eta bidaiaren bestelako baldintzei buruzko klausulak.
 • bidaia konbinatuaren antolatzailearen izena eta helbidea.

Informazio orriaren edukia loteslea da maiorista, antolatzaile edo xehekariarentzat, honako kasuetan izan ezik:

 • kontratua sinatu aurretik aldaketak argi eta garbi idatziz jakinarazten badira, aukera hori berariaz informazio orrian jaso baldin bada beti ere.
 • kontratua sinatu ondoren aldaketak gertatzen direnean, bezeroak idatziz onartzen baldin baditu.
 • Abiatzean informazio orria maletan eramatea komeni da. Baliagarri izango da eskainitako prestazioak eta egiazkoak konparatzeko eta betetzen ez badira kexua arrazoitzeko.

Aurrerapenak

Kontratazioan, diru kopuru bat aurreratzea eska dezake agentziak. Hala egiten badu, ordainagiri edo egiaztagiri bat emango da, jasotako kopurua eta kontzeptuak adieraziko dituena.

Tarifen aldaketa

Bidaia konbinatuen prezioa hitzartuak honako bi egoera hauetan bakarrik alda ditzake agentziak:

 • kontratuan berariaz aipatzen baldin bada tarifak berrikusteko aukera izango dela, gora nahi behera, eta horretarako erabiliko diren kalkulu-moduak zehazten badira.
 • berrikuspena honako hauen prezioen aldaketek eragin baldin badute: garraioak, erregaien kostuak barne, tasa eta zerga ezargarriak eta ezarritako kanbioen tasak.
 • Baina inola ere ezin da bidaiaren prezioa garestitu irteera baino 20 egun lehenago.

Bidaiari uko egitea

Bidaia kontratatu duenak bertan behera utzi nahi badu, ordainduriko kopuruen zati bat bakarrik berreskuratu ahal izango du. Izan ere, agentziak deskontatu egin ahal izango ditu (ezeztatzea halabeharrezko arrazoiengatik gertatu denean izan ezik, eta orduan idatziz egiaztatu beharko du bezeroak) gestio gastuak, ezeztatzearenak eta zigor kontzeptuan honako kopuru hauek:

 • Prezioaren %5 bidaia irteera baino 10-15 egun lehenago ezeztatzen bada.
 • Prezioaren %15 bidaia irteera baino 3-10 egun lehenago ezeztatzen bada.
 • %25 irteerarako 48 ordu baino gutxiago falta dela ezeztatzen bada.

Bezeroa irteera orduan agertzen ez bada, ez du dirua berreskuratzeko aukerarik izango eta bidaiaren prezio osoa ordaindu beharko du, agentziarekin ados jarri edo ezinbesteko arrazoirik tarteko ez bada behintzat.

Erreserba beste norbaiti lagatzea

Bidaia konbinatu bati uko ekiteak dakartzan gastuak saihesteko, kontsumitzaileak beste norbaiti laga ahal izango dio erreserba, honako bi baldintza hauek betez: bidaia konbinatu horretarako baldintza betetzen dituen beste norbaiti dohainik egitea eta agentziari bidaia hasi baino gutxienez 15 egun aurretik jakinaraztea, kontratuan epe laburragoa hitzartu ez baldin bada behintzat.

Edozein kasutan ere, erreserba beste norbaiten esku uzten duenak eta hartzen duenak solidarioki erantzungo dute bidaia konbinatuaren prezioan ordaindu gabe dagoen zatiaz eta bidaiaren lagapena egiteagatik justifikatuta agentziak kobratzen dituen gastu gehigarriez.

Agentziak bidaia bertan behar uzten badu

Agentziak bidaia konbinatua bertan behera uzten badu, honako bi aukera hauen artean aukeratu ahal izango du kontsumitzaileak: ordaindutako kopuru guztiak berreskuratzea edo kalitate bereko edo handiagoko beste bidai bat egitea, agentziak hala eskaintzen badio. Proposaturiko bidaia kalitate txikiagokoa baldin bada, bien arteko prezio aldea itzuli egin beharko du agentziak. Gainera, antolatzaileak edo xehekariak honako kopuru hauek ordaindu behar ditu kalte-ordain gisa:

 • kontrataturiko bidaiaren prezio osoaren %5, bidaia hasteko jarritako eguna baino 15 egun eta 2 hilabete lehenago jakinarazi bada.
 • %10 bidaia hasteko 3 eta 15 egun artean falta dela gertatzen bada.
 • %25 bidaia hasi aurreko 48 orduetan gertatzen bada.

Asegurudun bidaia

Estatuko milioi bat lagunek baino gehiagok izaten du ezbeharren bat urtero bidaian, ustekabeko gaixotasun bat, ekipajea galtzea edo beste zerbait. Hori dela eta, gero eta erabiltzaile gehiagok egiten du asegurua oporretako joan-etorrietarako, Europako beste herrialdetako bizilagunek oraindik atzean uzten bagaituzte ere: Espainian bidaiarien %10ek baino ez du, zer gerta ere, asegurua egiteko ardura hartzen; Europar Batasuneko beste herrialdeetan erdiak baino gehiagok egiten du. Europako edozein herrialdetara hamar egunez joateko asegurua egitea 3.500 eta 4.500 pezeta artean kostatzen da. Epealdi bererako beste edozein herrialdetarako asegurua 7.000 pezetatik gora kostatzen da. Bidaiarako asegurua egitea gomendatzen dute agentziek eta honako hauek sar daitezke bertan: ekipajea lapurtu edo hondatzea, heriotza edo ezintasunagatiko kalte-ordaina, gozatu ez diren opor-egunen zenbatekoa berreskuratzeko aukera, doako osasun laguntza eta laguntzaile batekin eta gastu guztiak ordainduta aberriratzea. Bidaiaren arazoak konpontzen espezializaturiko aseguru etxeen eskaintzetan ez dituzte asegururik gabe uzten gatazkak, ezegonkortasun politikoa edo delinkuentzia maila handia bizi duten herrialdetarako egiten diren bidaiak.

Kontratua

Bidaia konbinatua idatziz formalizatu behar da. Sinatu aurretik, hainbat alderdi zehazten dituela egiaztatzea komeni da, agentziak eta bezeroak ahoz hitzartu dutenak ez baitu baliorik kontratuan jasotzen ez bada. Sinatu ondoren, kontratuaren kopia eskuratu behar da. Kontratu horretan honako hauek jaso behar dira gutxienez:

 • bidaia nora den.
 • egunaldia zatituz gero, epealdiak eta datak.
 • erabiliko diren garraiobideak, horien ezaugarriak eta kategoriak.
 • abiatu eta itzultzeko egunak, orduak eta lekuak.
 • alojamendua bidaian sartzen baldin bada, kokapena, kategoria, ezaugarriak, homologazio eta sailkapen turistikoak (horrelakorik dagoen lekuan) eta emango den jatordu kopurua.
 • bidaia egin dadin gutxieneko inskripzio kopuru bat eskatzen baldin bada, bidaia bertan utziko dela jakinarazteko azken eguna, hau da, gutxienez bidaiaren hasiera eguna baino 10 egun lehenago.
 • ibilbidea
 • bidaiaren prezioaren barruan sartzen diren bisita, txango eta zerbitzuak.
 • antolatzaile, xehekari eta, komeni bada, aseguratzailearen izena eta helbidea.
 • bidaiaren prezioa, berrikuspen posible guztiak (legeak ezarritakoaren arabera) eta prezioaren barruan sartzen ez diren eskubide eta zerga guztiak aipatuta.
 • prezioa ordaintzeko moduak eta, hala badagokio, finantzaketarako epeak eta baldintzak.
 • bezeroak antolatzaileari edo xehekariari eskatu eta onartu diren baldintza bereziak.
 • kontsumitzaileak antolatzaile edo xehekariari edo, hala badagokio, zerbitzua zuzenean eskaintzen duenari kontratuaren exekuzioan bete ez duen guztiaren berri idatziz edo jasota uzteko beste edozein eratan emateko duen obligazioaren berri.
 • erreserbak konfirmatzea zein epetan eska dezakegun.
 • bezeroak antolatzailearen edo xehekariaren aurka bide judizialetik ekiteko duen aukeraren berri eta horretarako bi urteko epea duela.

Oinarrizko hiztegia

 • Bidaia konbinatua: prezio orokor batean, elementu hauetako bi edo gehiago jartzen dira erabiltzailearen eskura: garraioa, alojamendua eta bestelako turismo-zerbitzuak, zerbitzuak 24 ordu baino gehiagoko iraupena badu eta gau bateko egonaldia barne sartzen bada.
 • Agentzia antolatzailea (maiorista): bidaia konbinatuak antolatu ohi dituena eta zuzenean edo agentzia xehekari baten bitartez saltzen dituena.
 • Agentzia xehekaria (minorista): bidaia konbinatuak saltzen dituena.
 • Ezinbesteko arrazoia: bidaiaren aurretik edo bidaian zehar gertatzen diren gertaera ezohiko eta aurrez sumatu ezinak, agentziak edo kontsumitzaileak ebitatu ezin dituen ondorioak dituztenak, behar adinako arduraz jokatu arren. Kasurik ohikoenak: bezeroa bera edo familiako norbait hil edo ospitaleratzea, aurrez sumatu ezindako gerra-gatazkak edo gatazka sozialak, hondamen naturalak (uholdeak, lurrikarak) edo oso eguraldi baldintza txarrak.

HOTELAK: jakin beharrekoa…

Erreserba aurrez ordaindu beharra

 • Hamar egunetik beherako egonaldia erreserbatzeagatik hotelari aurrerapena ordaindu beharrean izan liteke kontsumitzailea, baina zenbatekoa ez da eguneko gelaren prezioa baino handiagoa izango.
 • Erreserba hamar egun baino gehiagorako baldin bada, hamar egun bakoitzeko egun bateko prezioaren parekoa edo epealdi horren zatia izan liteke ordaindu beharrekoa.
 • Erreserba bertan behera uzteagatik inolako kargarik ordaindu nahi ez bada, erreserba egin denetik zazpi egun igaro baino lehen ezeztatu beharko da eskaera: denbora hori igarotakoan erreserba bertan behera uztearen kostuak ordaindu egin beharko ditu bezeroak. Baina kostua ez da erreserbaren zenbateko osoa baino handiagoa izango.

Prezioen osagarriak

Hotel edo pentsio baten zerbitzuak kontratatzean, ohe osagarriak edo kontratuan sartzen ez diren zerbitzuak jartzea eskatu ahal izango du bezeroak. Kasu horretan:

 • Hotelak ezin izango du gela arruntaren prezioaren %60 edo gela bikoitzaren prezioaren %35 baino gehiago kobratu.
 • Bi urte baino gutxiagoko haur batentzako sehaska behar baldin bada, ezin izango da hori kobratu. Gurasoek eskubide hori dute eta hotelak ezin du ezezkorik eman. Hotelak bezeroari sehaskaren ordez ohe osagarri baten prezioa kobratu nahi badio, erreklamazio orrietara edo kasuan kasuko Autonomia Erkidegoko kontsumo erakundera jotzea komeni da.

Lapurreten aurreko erantzukizuna

Ostalariaren erantzukizuna bezeroa hartze hutsagatik sortzen da, aurrez deposito kontraturik egin beharrik gabe eta ostalariak onartzea beharrezko izan ez arren.

 • Hala ere, hotelean baliozko gauzen berri ematea komeni da, bestela lapurreta kasuan ezer ez zekitela esan eta erantzukizunari uko egin baitiezaiokete.
 • Hoteleko segurtasun arauak eta gomendioak bete beharra dago. Balio handiko gauzak segurtasun kutxan gordetzea gomendatzen badute eta hala egin ez eta lapurreta gertatzen bada, ez da kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango.
Lapurreta nola erreklamatu

Bi egoera bereiztu behar dira:

 • Lapurreta gela barruan gertatu bada, erreklamazioak nekez egingo du aurrera: zaila izango da dirua edo bitxiak han zeudela frogatzea. Poliziaren aurrean salaketa jartzea eta erreklamatzea gomendatzen da, hoteleko araua kalteen erantzule ez egitea izan arren.
 • Lapurreta gelako segurtasun kutxan gertatu bada eta hotelak printzipioz erantzule egin nahi ez badu, zer lapurtu den frogatzea eta hotelak proposaturiko jarraibide guztiak bete direla egiaztatzea komeni da.
 • Gehienetan hotelek ez dute erantzuten armaz egindako lapurreten edo bestelako ezinbesteko gertaeren aurrean.

BIDAI AGENTZIAK: kasu hauetan zer egin...

Prezio aldea ordaindu nahi ez bada, askatasun osoa dago bidaiari uko egiteko eta ordaindutako guztia itzultzea eska liteke (agentziak gestio eta ezeztatze gastuak kobra ditzake, horrelakorik balego).

 1. Zigorrik gabe kontratua bertan behera uztea: kontsumitzaileak eskubidea du ordaindutako kopuruak berreskuratzeko eta ondorengo kalte-ordainak jasotzeko: Aldaketa
  • irteera baino 2 hilabete eta 15 egun aurretik gertatzen bada: bidaiaren prezio osoaren %5.
  • irteera aurretik 2 hilabete eta 15 egun artean gertatzen bada: bidaiaren prezio osoaren %10.
  • irteeraren aurreko 48 orduetan: bidaiaren prezio osoaren %25.
 2. Baldintza berriak onartu: jakinarazpena jaso eta hurrengo 3 egunen barruan aukera hau egin dela agentziari jakinaraztea komeni da, bestela zigorrik gabe kontratua indargabetzea aukeratu dela ulertuko baita. Tarifetan alderik balego, prezioak egokitu egin beharko dira, gora edo behera.

Bidaian zehar kontratuko funtsezko elementu bat aldatu baldin bada

 • Bidaiaren antolatzaileak kontratuan aurreikusitako zerbitzuen zati garrantzitsu bat hornitzen ez badu edo hornitu ezin badu, bidaiak aurrera jarrai dezan behar diren konponbideak hartuko ditu, kontsumitzailearentzat inolako kostu gehigarririk gabe. Aurreikusitako zerbitzuen eta eskaintzen direnen artean bezeroaren aldeko prezio desberdintasunik baldin badago, ordaindu egingo dio alde hori. Kontsumitzaileak antolatzaileak eskainitako aukerekin bidaia jarraitzea erabakitzen badu, proposamenak ontzat ematen dituela ulertuko da.
 • Bezeroak antolatzaileak eskaini dituen konponbideak onartzen ez baditu, bidaian zehar erabilitakoaren pareko garraiobide bat eskaini beharko dio antolatzaileak, inolako gastu gehigarririk gabe, irteera puntura edo bien artean adostutako beste lekuren batera itzultzeko. Kasu horretan kalte-ordaina ere eman beharko zaio bezeroari.

Beti-betiko galdera: kontratua betetzen ez bada, nork erantzuten du kontsumitzailearen aurrean, agentziak ala maioristak?

Legeak dio agentzia maioristak eta minoristak era solidarioan erantzungo dutela kontsumitzailearen aurrean. Hala diote Espainiako estatuan kontratua ez betetzeagatiko erantzukizunagatik emandako epai gehienek. Kontsumitzaileak agentzia maiorista nahiz minoristaren aurrean egin dezake erreklamazioa, baina hurbiltasuna dela eta, erreklamazioa agentzia minoristaren aurrean egitea gomendatzen da. Kontratua betetzen ez denean erantzukizuna nori dagokion (bidai agentzia minorista edo maioristari) dioten epaiak eskuratzeko: www.revista.consumer.es

AIRE KONPAINIAK: zer egin honelako kasuetan:

Kaltea jasan duen bezeroak kalte-ordainak jasotzeko eskubidea du, bidaiarien jabetzako gauzengatik konpainiek duten erantzukizuna txartelaren prezioaren barruan sartzen baita.

 • Ekipajean balio handiko gauzak baldin badaude, balio errealaren araberako fakturazioa eskatzea kemeni da eta ez pisuaren araberakoa. Osagarri bat ordainduko duzu, baina kalte-ordaina ere handiagoa izango da.
 • Baliorik handieneko gauzak (dirua, bitxiak) beti eskuko poltsan eraman behar dira.

Kalte-ordainen mugak:

 • Estatu barruko hegaldiak: ekipaje fakturatua edo eskukoa galdu edo hondatzen baldin bada, 500 Igorpen Eskubide Berezi (IEB)* arte, 118.440 pta edo 711,84 euro inguru. Ekipajea ematea atzeratu egiten bada, konpentsazioak ez du gaindituko garraioaren prezioa.
 • Nazioarteko hegaldiak: 17 IEB kilogramoko (4026 pta/ 24,19 euro) fakturaturiko ekipajearentzat.

* Igorpen Eskubide Berezia (IEB) Nazioarteko Moneta Fondoak finkatzen du. 2001eko maiatzaren 11n 236,8 pta/1,42 eurotan zegoen IEB bakoitza. Maleta galdu edo hondatzen baldin bada, dagokion aire konpainiaren erreklamazio orria bete behar da. Garrantzitsua da erreklamazioarekin lotutako agirien kopia bat gordetzea.

Erreklamazioa egiteko epeak:

 • Estatu barruko hegaldiak: ekipajea eman (hondatze kasuan) edo entregatu behar zen egunetik (galdu egin bada) 10 eguneko epearen barruan.
 • Nazioarteko hegaldiak: ekipajeak kalteak izan baditu, 7 egunekoa da epea. Entregatzea atzeratu baldin bada, 21 eguneko epea dago.
 • Epaitegien aurrean kalte-ordainak eskatzeko epea galera edo kaltea gertatu zenetik 6 hilabetekoa da estatu barruko hegaldietan eta 2 urtekoa nazioartekoetan.

Overbooking kasuan

Legeak onartzen duen egoera honetan, kaltea izan duen erabiltzaileak eskubidea du aire konpainiak txartelaren prezioa itzul diezaion, edo (nahiago badu) ahalik eta azkarren joan behar duen lekura eraman dezaten eta gainera kalte-ordaina jasotzekoa, dirutan nahiz bidaia-bonoetan: 25.000 pta hegaldia 3.500 km baino gutxiagokoa bada eta 50.000 pta distantzia horretatik gorakoa baldin bada. Konpentsazioak erdira jaitsi litezke hurrengo bi edo lau orduen barruan beste hegaldi batean lekua baldin badago. Gainera, bidaiariak eskubidea du dei bat egiteko edo fax bat bidaltzeko eta baita ostatu eta mantenu gastuak ordain diezazkioten ere.

 • Ordezko bidaian dagokiona baino klase apalagoko plaza ematen bazaio, aldea berreskuratzeko eskubidea izango du. Baina klase hobeko txartela eman badiote, ez du gehiago ordaindu beharrik izango.
 • Overbooking-ak eragindako kalte eta galerak erreklamatzea: aire konpainiarekin arazoa konpontzeko ahalegina egin behar da. Adostasunik lortu ezean, Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiaren (DGAC) erreklamazio-inprimakia bete liteke (80. eredua) estatuko aireporturen batean egonez gero. Atzerrian, berriz, aireportuak adierazitako bideetatik egingo da erreklamazioa eta kopia bat aurkeztu beharko da Espainiako estatuko aireportuan.
 • Kaltea izan duen bidaiaria aire konpainiak proposatu duenarekin ados ez baldin badago, DGACra jo dezake, eta hark emango du gaiari buruzko ebazpena; ez da loteslea izaten baina konpainia gehienek onartu egiten dute. Kontsumoko Arbitrajeko Juntara ere jo daiteke, baina badira erakunde horretara atxiki gabe dauden konpainiak ere. Bidai agentzien bitartez Tour-operadorearekin egindako charter hegaldien kasuetan, dagokion Autonomia Erkidegoko Turismo Sailaren aurrean egin daiteke erreklamazioa.

Kaltea izan duen bidaiariak eskubidea du txartelaren prezioa itzul diezaioten atzerapena edo bertan behera uztea arrazoirik gabea baldin bada (ezinbesteko kasua ez baldin bada); baina konpainiak ez daude kalte eta galeren aurrean erantzutera derrigortuta. Hala ere, badirudi egoera aldatzen ari dela: Madrilgo Lehen Instantziako 13. Epaitegiak duela gutxi eman duen epai batek indarrik gabe utzi zuen hainbat hegazkin konpainiaren txarteletako 9. klausula, atzerapen justifikatu gabeen aurrean konpainiak erantzukizunetik salbuesten zituena, eta kalte-ordainak ezartzen ditu. Atzerapenaren errudun direnean gomendagarria da ongi informaturiko egotea, zenbatek mantenua, ostatua, bidaia egiteko bide alternatiboak bilatzea ordaindu eta abar egiten baitute. Erreklamazio orria bete beharra dago. Gero, arbitraje bidetik zein bide judizialetik eska liteke kalte-ordaina. Ezinbestekoa da txartela gordetzea, kontratua ez dela bete frogatzeko.

Aireportuak: galdera ohikoenentzako erantzuna

Hegazkineko txartela norbere izenean egoten da. Titularrak bakarrik erabil dezake. Galduz gero, txartela eman zuen bulegoari jakinarazi behar zaio, bikoiztua atera edo dirua itzul diezaguten, grabamen txiki baten deskontua eginda.

 • Indargabetzeagatiko grabamena aurrez abisatzearen arabera izango da. %25 eta %50 artekoa izan liteke.
 • Turista klasean 20 kilo arte eraman daiteke pertsonako ekipajetan eta Lehen Klasean 30 kilo.
 • Tour-operadoreek antolaturiko charter bidaiak antolatzeko horien erantzukizun dira aire konpainiak bidaiaria onartzen duen unera arte. Bidaiaria onartua denean, hegaldi erregularretako bidaiarien eskubide berberak ditu eta konpainiak ere obligazio berberak hartzen ditu.
 • Zer egin txartela galduz gero?
  Aire konpainiak bere gain hartzen ditu erabiltzaileak hurrengo hegaldiaren zain dagoen artean dituen gastu justifikatu guztiak, adibidez telefono edo fax bidezko komunikazioa, ostatua, otorduak etab.
 • Erabiltzaileak aireportuko erreklamazio orrietan jasota utz ditzake bere erreklamazioak. Bi eratakoak daude:
  • Aireportuari buruzko erreklamazioak egiteko (garbitasuna, seinaleak, informazioa…) Abiazio Zibileko Liburua dago.
  • Aire konpainien zerbitzuetako akatsei buruz (txartelak, ekipajeak, janaria…) erreklamazioak egiteko, Aire Konpainien Erreklamazio Liburua dago.

Agentzia minorista eta maioristen erantzukizuna

” 11. artikulua. Antolatzaile eta minoristen erantzukizuna.

1- Bidaia konbinatuen antolatzaile eta xehekariek kontsumitzailearen aurrean erantzungo dute, bidaia konbinatuaren gestioan bakoitzari dagozkion betebeharren arabera, kontratuaren ondoriozko obligazioak ongi betetzeaz, betebehar horiek beraiek edo beste zerbitzu eskaintzaile batzuek bete behar dituzten kontuan izan gabe eta antolatzaile eta xehekari horiek zerbitzu horien eskaintzaileen aurka jokatzeko duten eskubidearen kalterik gabe. Erantzukizuna solidarioa izango da kontratuan aldi berean antolatzaile eta xehekari desberdinak daudenean, horien klasea eta euren arteko harremana edozein dela ere.”

JURISPRUDENTZIA

 1. Oviedoko Lurralde Entzutegiaren 1999/06/21eko epaia
  Uztailaren 6ko 21/1995 Legearen 11. artikuluak antolatzaile eta xehekariak egiten ditu kontratuaren ondoriozko betebeharrak betetzearen erantzule, batera kontsumitzailearen aurrean, zerbitzu horiek eurek edo beste zerbitzu eskaintzaile batzuek eskaini behar dituzten kontuan izan gabe, eta argiago, agindu horretako 2. atalak ezartzen duenez, lotura ez betetzearen edo akatsez betetzearen ondorioz kontsumitzaileak jasaten dituen kalteen aurrean erantzun egin beharko dute, epaitutako kasuan gertatzen den bezala, inondik ere ez baita aurreikusi ezina edo aipatu Legeak aurreikusten dituen kasuetako batean ere ez baitago.
 2. Oviedoko Lurralde Entzutegiaren 1999/12/11ko epaia
  Istripu liskartsua gertatu zeneko txangoa agentzia maioristak antolatutariko eskaintzan sartuta zegoela frogatuta geratu denez, eta nahiz eta bidaiarentzat aukerakoa izan, eta zerbitzua ere agentzia horrek kontratatua zuenez, argi eta garbi aplikatzekoa da uztailaren 6ko 21/1995 Legeko 11. artikuluan aurreikusitako erantzukizun solidarioa; horren ondorioz, antolakuntzak eta horrek kontrataturiko zerbitzu eskaintzaileek betebehar solidarioa dute legez, horien aurrean izan dezakeen errepikapen- eskubidearen kalterik gabe.
 3. Bizkaiko Lurralde Entzutegiaren 1999/01/20ko epaia
  Agentzia minoristak eskaintza-orria idazten eta bidaia turistikoa antolatzen eta egiten ezertan ez zuela parte hartu egiaztatuta geratu denez, guztia maioristak egin baitzuen eta minorista maioristaren bitartekari besterik izan ez zenez, ezin da ulertu bien artean erantzukizun solidarioa dagoenik, izan ere, uztailaren 6ko 21/1995 Legeko 11. artikuluaren arabera, maioristak eta minoristak «bidaia konbinatuaren gestioan bakoitzari dagozkion betebeharren arabera erantzungo dute kontsumitzailearen aurrean», baina azkenik ez da ahaztu behar uztailaren 19ko 26/1984 Legeko (kontsumitzaile eta erabiltzaileei buruzkoa) 27.2 artikuluaren arabera «erantzukizuna solidarioa izango dela kontratuan antolatzaile edo xehekari desberdinak batera agertzen direnean»; minoristak bidaia pentsatu eta exekutatzen ezertan ere ez zuela parte hartu frogatuta geratu denez, bitartekari hutsa izan baitzen, ¿eta funtzio horretan zegokion komisioa eskuratuko zuen, baina besterik ez¿, eta agentzia maioristak minoristaren lanetik erabat desberdinduta bete zituen bere funtzioak.
 4. Zaragozako Lurralde Entzutegiaren 1999/02/16ko epaia
  Uztailaren 6ko 21/1995 Legeko 11. artikuluak (bidaia konbinatuei buruzkoak), bidaia konbinatuetako xehekariek kontsumitzaileen aurrean antolatzaileekin batera erantzukizun solidarioa dutela ezartzen du, bidaia konbinatuari begira bakoitzari dagozkion gestioko gaietan, kontratuaren ondoriozko obligazioak zuzen betetzeko, zerbitzuak zuzenean eurek edo beste zerbitzu-eskaintzaile batzuek eman behar dituzten albora utzita; hau da, demanda jaso duen bidai agentziak ezin dio uko egin eskainitakoa baino maila apalagoko zerbitzuak ematearen erantzukizunari eta horren aurrean aitzakia moduan esan eskainitako produktu turistikoan izan diren akatsak Kubak ¿bidaia Kubara egin baitzen¿ bizi duen gabezia egoera orokorrak eragin dituela; mundu guztiak du errealitate horren berri eta herrialde haren egoeraren ondorio da, baina horrek ez du esan nahi gabezia horiek turistek ere jasan behar dituztenik, eskaintzan horrelakorik jasotzen ez bada.
 5. Alacanteko Lurralde Entzutegiaren 1999/05/04ko epaia
  Agentzia batean bidaia kontratatzen duenak eskubidea du antolakuntzan izan diren porroten erantzule ordaindutako preziotik irabazirik ateratzen duten guztiak izan daitezen; hau da, batetik minoristak, enkargua jasotzen baitute, eta bestetik programa eskaintzen duen maioristak eta baita azkenean alojamendua ematen duenak ere. Bezeroak guztien aurka edo horietako edozeinen aurka egin dezake, errepikapen-eskubidearen kalterik gabe. Horixe da Kode Zibileko arautegi orokorretik ateratzen den erantzukizun erregimena, –1101. artikulua eta hurrengoak–, eta baita Europako Batasuneko Kontseiluaren 90/314 Direktiban, 1990eko ekainaren 13koan, jasotakoa ere, eta uztailaren 6ko 21/1995 Legeko 11. artikuluak garatzen duena, eta uztailaren 19ko 26/1984 Legetik (kontsumitzaileak eta erabiltzaileak) ondorioztatzen dena; horren 27. artikuluan jasotzen da produktu edo zerbitzu batez kontsumitzailearen aurrean saltzaileak –agentzia minoristak– duen zuzeneko erantzukizuna.