Van firmar sota pressió psicològica un contracte de multipropietat