Responsabilitat sobre danys a un automòbil en un túnel de rentatge