Responsabilitat medicoestètica. Implants capil·lars