Porta una rentadora al servei tècnic perquè centrifuga malament i li la lliuren amb cops a la carcassa