NUL.LITAT DE DUES CLÀUSULES TERRA: LA INICIAL I LA REBAIXADA