No cal informar necessàriament per escrit sobre el resultat d’una vasectomia