Li van cobrar més de 800 euros sobre el pressupost inicial