LA NUL·LITAT DE LA CLÀUSULA TERRA NOMÉS ÉS APLICABLE ALS CONSUMIDORS I NO A QUALSEVOL ACTIVITAT EMPRESARIAL