La clàusula en el contracte de compravenda de vivenda era abusiu