Els jutges de València declararan d’ofici la nul.litat dels interessos de demora o per impagament en els préstecs de béns i serveis superiors al 16%