El consentiment sobre galetes no és vàlid si es dona amb una casella premarcada