Un inquilí se’n vol anar un any abans que vença el contracte de lloguer