Si no hi ha testament, els hereus poden comprar la part de la propietat que correspon al cònjuge que la té en usdefruit