SI COMPRO PER INTERNET I NO M’ARRIBA EN EL TERMINI ACORDAT, PUC RECLAMAR?