Les quotes impagades d’un crèdit també concernixen a l’excònjuge