La constructora no compleix el que recull la Memòria de qualitats