Inscrit en un fitxer de morosos per impagament d’una penalització