El pagament de les reparacions comunitàries correspon al propietari