El consumidor no ha de pagar per cap concepte si l’article avariat està en garantia