Aplicació de l’IVA en els Habitatges de Protecció Oficial