Aprofitament per torn de béns immobles. Crèdit vinculat