Saltar o menú de navegación e ir ao contido

EROSKI CONSUMER, el diario del consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canles de EROSKI CONSUMER


Estás na seguinte localización: Portada > Edición impresa > Actualidade e lecer > Tema de portada

^

Os datos, informacións, interpretacións e cualificacións que aparecen nesta información corresponden exclusivamente ao momento en que se realizaron e teñen, xa que logo, unha vixencia limitada.

Todo sobre o IBI. Comparámolo en 14 cidades.: Nalgunhas cidades, o imposto de vivenda case triplica ao doutras

O de vivenda é un imposto máis e cada cidade ofrece un despregamento de servicios e unha calidade de vida distintos, pero interesa comparar a cánto ascende o IBI na nosa cidade e nas demais.

¿Como se chega ó valor catastral do inmoble? e táboa comparativa

Para a valoración do inmoble (suma do valor do solo e da construcción), téñense en conta algunhas circunstancias: inadecuación polo uso ou deseño, ou a súa consideración de interior; grao de protección por estar catalogado ou formar parte dun conxunto histórico-artístico; afección por inconcreción urbanística: futuro viario, expropiación, reparcelación, fóra de ordenación, etc; e apreciación ou depreciación económica.

¿Por que sobe a cota de IBI ano tras ano?

Esta cota depende principalmente do valor catastral e do tipo impositivo, pero... ¿por que sobe o IBI se en moitas ocasións o tipo é o mesmo ca anos anteriores? Polas variacións do valor catastral, que se debe á evolución dos valores de mercado das vivendas. As causas: depreciación monetaria, modificacións da planificación urbanística -como o aumento ou diminución da superficie edificable dun solar, ou o cambio na clasificación ou cualificación do solo-; o cambio de uso da edificación ou, para rematar, por alteracións físicas dos inmobles por nova construcción, rehabilitación, demolición, agregación ou segregación.

¿Como varía o valor catastral?

A través dos seguintes mecanismos:

 • Actualización. Procedemento automático mediante a aplicación dos coeficientes que as Leis de Presupostos Xerais do Estado establecen e que normalmente coinciden coa evolución do IPC prevista para cada ano. Non se aplica en municipios que fixeran a súa última revisión catastral a partir de 1997, porque aplican o coeficiente reductor no cálculo do IBI.
 • Revisión. Asígnase un novo valor catastral a tódolos inmobles do municipio. Debe realizarse cada 10 anos.
 • Modificación. Fíxase un novo valor catastral, referido a parte dos inmobles dun municipio.
 • Valoración de inmobles, polos cambios de uso ou modificacións nas súas características.

¿Como se notifica o novo valor catastral?

Polas Xerencias Territoriais da Dirección Xeral do Catastro ou a través de entidades locais ou territoriais. A notificación do novo valor catastral envíase ó domicilio do interesado. Nas oficinas do Catastro ou mediante a Liña Directa do Catastro pódese solicitar información. Os novos valores serán efectivos no Padrón do Imposto sobre Bens Inmobles do ano seguinte á notificación.

¿Que facer se non se está de acordo co valor catastral?

Dúas opcións: a primeira, presentar un recurso de reposición ante o Centro de Xestión Catastral, que instala oficinas en tódalas poboacións afectadas pola revisión. A elas pódense dirixi-los cidadáns que non estean de acordo co aumento do valor catastral da súa vivenda. No documento acreditativo, amais dos motivos que provocaron o aumento, figura o enderezo desta oficina e a fórmula para face-la reclamación. A segunda opción é un recurso ante o Tribunal Económico-Administrativo, instancia superior dos centros de xestión catastral. Pode reclamarse en reposición e, posteriormente, apelar ante o Tribunal. Pero se se escolle inicialmente este, non se pode despois apelar ante o Centro de Xestión Catastral.

Prazo para recorrer. Independentemente da vía elixida, o prazo para a presentación de recurso é de 30 días hábiles (laborables e sábados) desde a recepción da notificación (mediante correo certificado entregado en man). E o Centro de Xestión Catastral ten como límite para entrega-la notificación o 31 de decembro de cada ano. Nos tres anos que leva o plan 1993-2000 de revisión catastral, o 5% das revisións recorréronse. Ata hoxe, revisáronse os valores catastrais do 20% dos municipios españois e o incremento medio foi do 70%. O obxectivo é situa-lo valor catastral no 50% do de mercado ó que se podería vende-lo seu piso, local ou praza de aparcamento.

Primeiro, pagar. Haxa ou non recurso (pode que no proceso de recurso nos chegue o recibo do IBI) hai que pagar. A reclamación, despois.

E o Concello, ¿que fai?

Fixa o tipo de gravame polo que se multiplica o valor catastral para determina-la cota do IBI. No estudio de CONSUMER que compara o IBI de 14 cidades, este tipo vai desde o 0,25% (Pamplona) ata o 0,89% (Barcelona). Sobre a base impoñible ou, no seu caso, a liquidable, aplícase o tipo, fixándose uns tipos mínimos que dependen da natureza dos bens. O tipo de gravame é o coeficiente, en porcentaxe, que se aplica á base impoñible para obte-la cota. Este tipo apróbao o Concello, de acordo coa Lei Reguladora de Facendas Locais de 1998. O tipo xeral é o 0,4%, que se pode incrementar por razón de poboación, capitalidade de provincia ou comunidade autónoma e servicios públicos prestados polo Concello. Os municipios nos que entran en vigor revisións dos valores catastrais poden reduci-lo tipo xeral ata a cuarta parte, durante un máximo de tres anos desde a entrada en vigor dos novos valores catastrais. Este tipo pode ser incrementado ou reducido polos concellos atendendo ós servicios que prestan, á poboación de dereito do municipio ou á circunstancia de que se producira a revisión catastral. Pódense incrementa-los tipos ata os seguintes límites: se teñen ata 5.000 habitantes, o límite é o 0,85 %. De 5.001 a 20.000 habitantes, o 0,95%. De 20.001 a 50.000 habitantes, o 1%. Entre 50.001 e 100.000 habitantes, o 1,05 %: E con máis de 100.000 habitantes, o 1,1%. Pero, como se citou antes, os municipios nos que concorran certas circunstancias poden aumentar lixeiramente estes límites.

¿Que é a base liquidable?

A partir de xaneiro de 1998, a base liquidable supón unha diminución da base impoñible. Naceu para palia-lo gravame de inmobles afectados polo aumento do valor catastral e determínase reducindo a base impoñible mediante coeficientes reductores e cun carácter decrecente durante nove anos. A contía da reducción decrece ata que, ó cabo de dez anos, a base liquidable coincide co valor catastral. Deste xeito evítanse bruscos incrementos da carga tributaria. A reducción afecta unicamente a inmobles urbanos e aplícase de oficio, sen solicitude dos contribuíntes.

¿Que propiedades teñen dereito a bonificacións?

Amais da xeral prevista para Ceuta e Melilla (50% da cota), bonifícase no 90% a cota dos inmobles que constitúan o obxecto da actividade das empresas de urbanización, construcción e promoción inmobiliaria sempre que non formen parte do seu inmobilizado, e polo tempo de urbanización ou de construcción e un ano máis sen que o prazo de aproveitamento exceda de tres anos. E bonifícase o 50% da cota das VPO durante os tres anos posteriores á súa cualificación. Cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra gozan dunha bonificación do 95% da cota de bens de natureza rústica.

¿A quen se lle paga o IBI?

Os Concellos liquidan e recadan o IBI, mediante notificación colectiva emitindo os documentos de cobro. E son competentes para a concesión ou denegación das exencións e bonificacións solicitadas polo interesado

¿Que institucións o xestionan?

O IBI é un tributo de xestión compartida. A xestión catastral corresponde á Dirección Xeral do Catastro (non sendo en comunidades con competencias: País Vasco e Navarra), en tanto que a xestión tributaria pertence ós Concellos. Fixados os valores catastrais, o Concello xestiona o IBI a partir do Padrón, confeccionado anualmente pola Administración do Estado para cada termo municipal. O padrón contén, nos bens urbanos, a referencia catastral e a base liquidable. A inspección catastral correspóndelle á Administración do Estado, aínda que poden establecerse convenios con Concellos, Deputacións, Cabidos ou Consellos Insulares e outras Entidades Locais. Os contribuíntes deben presentar declaracións de alta, baixa ou variación concernentes ós bens inmobles que teñan transcendencia a efectos deste imposto. Neste caso producirase unha alteración xurídica con respecto á titularidade sobre o ben, o que implica a presentación (por parte do titular) do modelo que estableza o Ministerio de Economía e Facenda. A non presentación suporá unha multa. E se a persoa que transmite o inmoble tivese débitos por este imposto anteriores ó cambio, responderá o adquirinte se non fai cambio de titularidade ante a Dirección do Catastro, se a transmisión non consta en documento ante notario ou se está inscrito en rexistro público.

Temos dereito:

 • A que no Catastro figuren debidamente descritas nas súas características físicas, xurídicas e económicas tódolos inmobles dos que sexamos titulares.
 • A que as nosas propiedades estean correctamente valoradas.
 • Ó coñecemento dos elementos e criterios tidos en conta na valoración.
 • A que nos notifiquen as variacións de valor, resultantes das alteracións declaradas ou de procedementos realizados polo Catastro.

TÁBOA COMPARATIVA

L'impost de la vivenda de 2001, en 14 ciutats
Vivenda de familia de clase media-alta Vivenda de familia de clase media Vivenda de familia de clase baixa
Cidade Cota por m2 Cota por IBI* Cota por m2 Cota por IBI** Cota por m2 Cota por IBI***
Barcelona 863 pts/m2 133.765 pts 650 pts/m2 64.962 pts 345 pts/m2 28.613 pts
Santander 692 pts/m2 107.263 pts 562 pts/m2 56.186 pts 340 pts/m2 28.206 pts
Málaga 714 pts/m2 110.704 pts 446 pts/m2 44.606 pts 332 pts/m2 27.573 pts
S.SEBASTIÁN 822 pts/m2 127.342 pts 395 pts/m2 39.459 pts 340 pts/m2 28.256 pts
Bilbao 616 pts/m2 95.483 pts 373 pts/m2 37.294 pts 170 pts/m2 14.149 pts
Madrid 357 pts/m2 55.396 pts 354 pts/m2 35.355 pts 252 pts/m2 20.947 pts
Alicante 572 pts/m2 88.623 pts 340 pts/m2 33.968 pts 186 pts/m2 15.424 pts
Castellón 501 pts/m2 77.604 pts 320 pts/m2 32.014 pts 139 pts/m2 11.577 pts
Murcia 348 pts/m2 53.959 pts 319 pts/m2 31.946 pts 203 pts/m2 16.888 pts
Valencia 547 pts/m2 84.816 pts 305 pts/m2 30.462 pts 225 pts/m2 18.675 pts
Vitoria 438 pts/m2 67.837 pts 280 pts/m2 28.002 pts 103 pts/m2 8.546 pts
Pamplona 488 pts/m2 75.608 pts 275 pts/m2 27.546 pts 174 pts/m2 14.425 pts
Burgos 307 pts/m2 47.531 pts 270 pts/m2 27.009 pts 147 pts/m2 12.204 pts
LOGROÑO 313 pts/m2 48.477 pts 248 pts/m2 24.836 pts 161 pts/m2 13.361 pts

Para calcular cánto cómpre pagar (aproximadamente) en concepto de IBI por unha vivenda en concreto en cada cidade, pode multiplicarse a cota por metro cadrado desa cidade polo número de metros cadrados da vivenda.

* Piso modelo de 155 m2, nunha zona da cidade característica de familias acomodadas

** Piso modelo de 100 m2 nunha zona da cidade característica de familias de clase m

*** Piso modelo de 83 m2 nunha zona da cidade característica de familias de recursos económicos modestos

Municipio Nivel Rúa Superficie V. Catastral (tipo imp.) Cota (Cota/m2)
Castellón Acomodado Enmedio 218 m2 17.324.888 pts. (0,63 %) 109.147 pts. (501pts./m2)
Castellón Medio Maestro Ripolles 93 m2 4.725.836 pts. (0,63 %) 29.773 pts. (302 pts./m2)
Castellón Baixo Cádiz 83 m2 1.837.604 pts. (0,63 %) 11.577 pts. (139 pts./m2)
S.Sebastián Acomodado Alkolea 103 m2 14.084.665 pts. (0,6008 %) 84.621 pts. (822 pts./m2)
S.Sebastián Medio Paseo de Mons 88,02 m2 5.780.920 pts. (0,6008 %) 34.732 pts. (395 pts./m2)
S.Sebastián Baixo Serapio Mújica 71 m2 4.023.161 pts. (0,6008 %) 124.171 pts. (340 pts./m2)
Santander Acomodado Pérez Galdós 187 m2 25.881.554 pts. (0,50 %) 129.408 pts. (692 pts./m2)
Santander Medio Calderón de la Barca 107 m2 12.023.817 pts. (0,50 %) 60.119 pts. (562 pts./m2)
Santander Baixo Los Ciruelos 105 m2 7.136.556 pts. (0,50 %) 35.683 pts. (340 pts./m2)
Bilbao Acomodado Alda. Urquijo 126 m2 8.698.653 pts. (0,8923 %) 77.618 pts. (616 pts./m2)
Bilbao Medio Islas Canarias 94 m2 3.928.734 pts. (0,8923 %) 35.056 pts. (373 pts./m2)
Bilbao Baixo Camino de Iturrigorri 85 m2 1.623.863 pts. (0,8923 %) 14.490 pts. (170 pts./m2)
Vitoria Acomodado Koldo Mitxelena 105,94 m2 7.753.387 pts. (0,598 %) 46.365 pts. (438 pts./m2)
Vitoria Medio Madrid 77,04 m2 3.607.519 pts. (0,598 %) 21.573 pts. (280 pts./m2)
Vitoria Baixo Errekaleor 62,03 m2 1.067.996 pts. (0,598 %) 6.387 pts. (103 pts./m2)
Barcelona Acomodado Dr. Fleming 102 m2 9.890.940 pts. (0,89 %) 88.029 pts. (863 pts./m2)
Barcelona Medio Consejo de Ciento 89 m2 6.496.202 pts. (0,89 %) 57.816 pts. (650 pts./m2)
Barcelona Baixo Binefar 80 m2 3.098.795 pts. (0,89 %) 27.579 pts. (345 pts./m2)
Pamplona Acomodado Monjardín 166 m2 32.106.845 pts. (0,2522 %) 80.973 pts. (488 pts./m2)
Pamplona Medio Irunlarrea 101 m2 11.031.538 pts. (0,2522 %) 27.822 pts. (275 pts./m2)
Pamplona Baixo Avda. San Jorge 93 m2 6.408.569 pts. (0,2522 %) 16.162 pts. (174 pts./m2)
Murcia Acomodado Jaime I El Consquistador 178 m2 7.650.047 pts. (0,81 %) 61.965 pts. (348 pts./m2)
Murcia Medio Cartagena 102 m2 4.022.814 pts. (0,81 %) 32.585 pts. (319 pts./m2)
Murcia Baixo Palmeras 98 m2 2.461.678 pts. (0,81 %) 19.940 pts. (203 pts./m2)
Logroño Acomodado Avda. de la Paz 111 m2 8.901.565 pts. (0,39 %) 34.716 pts. (313 pts./m2)
Logroño Medio Villamediana 112 m2 7.132.478 pts. (0,39 %) 27.817 pts. (248 ptes/m2)
Logroño Baixo Primo de Rivera 98 m2 4.045.165 pts. (0,39 %) 15.776 pts. (161 pts./m2)
Alicante Acomodado Avda. Maisonnave 136 m2 11.605.947 pts. (0,67 %) 77.760 pts. (572 pts./m2)
Alicante Medio Isabel la Católica 86 m2 4.360.108 pts. (0,67 %) 29.213 pts. (340 pts./m2)
Alicante Baixo Avda. Novelda 53 m2 1.470.056 pts. (0,67 %) 9.849 pts. (186 pts./m2)
Málaga Acomodado Cl. Alameda de Colón 189 m2 19.851.097 pts. (0,68 %) 134.987 pts. (714 pts./m2)
Málaga Medio Cl. Armengual de la Mota 92 m2 6.034.975 pts. (0,68 %) 41.038 pts. (446 pts./m2)
Málaga Baixo Plaza de Toros Vieja 107 m2 5.227.343 pts. (0,69 %) 35.546 pts. (332 pts./m2)
Valencia* Acomodado C/Colón 250 m2 19.000.000 pts. (0,72 %) 136.800 pts. (547 pts./m2)
Valencia* Medio C/Bilbao 130 m2 5.500.000 pts. (0,72 %) 39.600 pts. (305 pts./m2)
Valencia* Baixo C/Conde de Torrefiel 80 m2 2.500.000 pts. (0,72 %) 18.000 pts. (225 pts./m2)
Burgos Acomodado Av. Reyes Católicos 142 m2 12.441.284 pts. (0,35 %) 43.544 pts. (307 pts./m2)
Burgos Medio Madrid 124 m2 9.569.063 pts. (0,35 %) 33.492 pts. (270 pts./m2)
Burgos Baixo Vitoria 96 m2 4.032.971 pts. (0,35 %) 14.115 pts. (147 pts./m2)
Madrid Medio Juan Esplandiu 163 m2 11.377.925 pts. (0,512 %) 58.255 pts. (357 pts./m2)
Madrid Acomodado Alonso Heredia 92 m2 6.352.932 pts. (0,512 %) 32.527 pts. (354 pts./m2)
Madrid Baixo Sierra de Miera 57 m2 2.809.664 pts. (0,512 %) 14.385 pts. (252 pts./m2)

* En Valencia a base liquidable non se corresponde co valor catastral xa que a última revisión tivo lugar en 1998, polo que a base liquidable resulta de aplicarlle ó valor catastral o coeficiente reductor correspondente

Paginación


Outros servizos


Buscar en

Información de Copyright e aviso legal

Visita nuestro canal Eroski Consumer TV

En EROSKI CONSUMER tomámosnos moi en serio a privacidad dos teus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI

Fundación EROSKI

Validaciones de esta página

 • : Conformidad con el Nivel Triple-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
 • XHTML: Validación del W3C indicando que este documento es XHTML 1.1 correcto
 • CSS: Validación del W3C indicando que este documento usa CSS de forma correcta
 • RSS: Validación de feedvalidator.org indicando que nuestros titulares RSS tienen un formato correcto